Därför tar FoodMonitor Borås Stad till Högsta förvaltningsdomstolen
LEDARE Som FoodMonitor har berättat om tidigare så har det funnits allvarliga brister när det gäller bland annat den matförsörjning av äldre i Borås som sköts av vårdbolaget Attendo. FoodMonitor begärde att få ta del av de avvikelserapporter bolaget lämnat in till kommunen, men nekades detta. FoodMonitor överklagade det beslutet till Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten avslog överklagandet. Men rätten var inte enig. Ett kammarrättsråd hade en avvikande mening. Bland annat därför överklagar vi nu den domen till Högsta förvaltningsdomstolen.
Borås Stad lämnade i augusti ut statistik per mejl till FoodMonitor som bland annat säger att Attendo år 2016 gjorde 32 avvikelserapporter varav två handlade om ”fysiska övergrepp”, 19 om ”brister i utförande av insats”, ett om ”brister i rättssäkerhet vid handläggning och genomförande”, ett om ”brister i fysisk miljö”, samt ett som handlade om ”ekonomiska övergrepp”.
I ett yttrande till kammarrätten påstår Borås Stad att de aktuella avvikelserna sonika avslutas efter dessa dokumenterats, utretts, och analyserats. Och att de endast ”lever vidare som en siffra i ett statistiskt underlag”. Kommunen säger sig därför inte behöva lämna ut några avvikelserapporter. Dessa utgör enligt kommunen inte några allmänna handlingar. Men två handläggare på kommunen skriver i mejl till FoodMonitor att avvikelserapporterna hanteras av dem som vilka andra allmänna handlingar som helst.
I sin dom tidigare denna månad gick kammarrätten på kommunens linje. Men den avvikande mening som ett av kammarrättsråden skrev om i domen är viktig. Jag återkommer till den. Konsekvensen av domen i kammarrätten är att Attendo och Borås stad kan gömma allvarliga avvikelser undan medias granskning. Det är en grogrund för missförhållanden. Att så är fallet illustreras med all önskvärdhet i ett fall som FoodMonitor berättat om nyligen. En äldre kvinna serverades under en längre tid möglig mat av Attendo.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL