Dom: KEMI behöver inte avslöja namn på förpackningstillverkare i undersökning om farliga ämnen
KOMMENTAREN Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Kemikalieinspektionen, KEMI, upptäckt att vissa livsmedelsförpackningar innehåller farliga kemikalier. I vissa fall i så höga halter att KEMI nu utreder om brott begåtts. Men myndigheten vill inte avslöja vilka förpackningstillverkarna är. Detta trots att en av Sverige största barnmatstillverkare nyligen bett om uppgifter.
För att få ett avgörande överklagade FoodMonitor nyligen ett beslut där KEMI vägrade att lämna ut namnen. I dagarna kom domen i Kammarrätten i Stockholm. Domstolen håller med KEMI om att då de fortfarande utreder ärendet och företag riskerar att skadas ska uppgifterna inte lämnas ut.
”Kammarrätten anser att de uppgifter som inte har lämnats ut rör enskildas affärs- och driftsförhållanden och att det kan antas att de enskilda lider skada om uppgifterna lämnas ut. Uppgifterna omfattas därmed av sekretess enligt 30 kap. 23 § första stycket 1 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) jämfört med 9 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) och punkt 46 i bilagan till förordningen. Kammarrätten instämmer även i Kemikalieinspektionens bedömning att de aktuella uppgifterna hänför sig till myndighetens utredningsverksamhet. En avvägning mellan sekretesskyddet och allmänintresset enligt punkt 46 i bilagan till förordningen blir därmed inte aktuell. Överklagandet ska därför avslås”, skriver man i domen.
KEMI har emellertid i tidigare fall lämnat ut namnen på de företag och produkter som figurerat i analysresultat.
Det är oklart varför man i det här fallet väljer att lägga locket på. Tidigare har man sagt att man i december planerar att publicera resultaten och att man väntar tills dess med att gå ut med mer information. Det även oklart vad det betyder.
Det gör att vi nu inte kan berätta för konsumenter om vilka livsmedelförpackningar som är sämst enligt KEMI:s resultat. Det handlar om allt från barnmatprodukter till papper som används för att slå in hamburgare.
Konsekvensen av detta som jag ser det sammanfattade kammarrätten bra i sin dom:
”Håkan Frisell yrkar att de begärda handlingarna ska lämnas ut utan hinder av sekretess och för fram bland annat följande. De sekretessbelagda uppgifterna skulle möjliggöra en identifiering av produkter och företag i Kemikalieinspektionens analysresultat. Resultaten visar att några av de vanligaste förpackningarna som finns i den svenska dagligvaruhandeln innehåller farliga kemikalier, i vissa fall i oacceptabelt höga halter. Allmänintresset är därför mycket stort. Konsumenter bör få veta vilka förpackningar som de kan undvika. Sekretessen innebär att konsumenter utsätts för oacceptabla risker.”
Omdömet om KEMI i det här fallet måste bli hårt. Myndigheten har inte utfört sitt uppdrag att skydda konsumenter. Det är oacceptabelt.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Många livsmedelsförpackningar innehåller farliga ämnen – KEMI utreder
LÄS OCKSÅ: KEMI lägger locket på om förpackningstillverkare som använder farliga kemikalier

t20