Alkohol skadar kvinnors
serotoninsystem i hjärnan
snabbare än mäns
Redan efter fyra års problematiskt drickande ses en markant nedsatt funktion i serotoninsystemet hos kvinnor, som reglerar bland annat impulskontroll och sinnesstämning. Hos män ses motsvarande skada först efter 12 år. Det visar aktuell tvärvetenskaplig forskning från Göteborgs universitet.
 
Det är forskargruppen i det tvärvetenskapliga projektet Göteborg Alcohol Research Project (GARP) vid psykologiska institutionen och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet som för första gången studerat tre av hjärnans centrala transmittorsubstanser hos en och samma individ hos en grupp kvinnor och män med alkoholberoende. Resultaten av studien presenteras i januari år 2012 i tidskriften Alcoholism: Clinical and Experimental Research.
 
”Med hjälp av så kallad neuroendokrin teknik har vi funnit att det främst är det serotonerga systemet i hjärnan som blir kraftigt försämrat av alkohol, dvs det system som reglerar bland annat impulskontroll och vår sinnesstämning”, säger Kristina Berglund, forskare vid Psykologiska institutionen och representant för forskargruppen.
 
Såväl män som kvinnor påverkas negativt men kvinnor drabbas mycket snabbare. Resultaten visar att kvinnor hade en 50 procentig minskning av serotoninfunktionen redan efter fyra år med problematisk alkoholkonsumtion medan männens funktion halverades först efter 12 år.
 
”Det är viktigt att notera att skadorna blir lika allvarliga hos män som kvinnor även om tidsförloppen är olika. Det är ännu oklart om hjärnans serotoninsystem kan återhämta sig men det finns forskning som pekar på att andra skador i hjärnan kan läka ut efter längre tids nykterhet”, säger Ulf Berggren vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
 
/Göteborgs Universitet
 
/FoodMonitor
 

t20