Staten och livsmedelsbranschen ger 40 Mkr till forskning
Fjorton forskningsprojekt inom området hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsbransch får 40 Mkr av det Tvärvetenskapliga Forskningsprogrammet för Livsmedel, TvärLivs. Staten och livsmedelsbranschen delar på kostnaden.
 
"Förutsättningen för att den här forskningssatsningen skulle bli möjlig var att näringslivet gick in med lika mycket pengar som staten. Livsmedelsindustrin har svarat upp mot förväntningar med råge. Det talar för goda resultat", säger Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagens representant i TvärLivs programråd.

"Programmet omfattar 40 miljoner per år fördelat lika mellan staten och näringslivet. Intresset har varit mycket stort. Totalt inkom 66 ansökningar. Av dessa har fjorton beviljats medel av TvärLivs."

TvärLivs är ett samarbete mellan Forskningsrådet Formas, VINNOVA, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och Stiftelsen Lantbruksforskning.

Exempel på forskningsområden som nu beviljats pengar är:
  • - Ökad kunskap om orsaken till havrets hälsobringande effekter i nya produkter 
  • - Bättre nyttjande av kliets nyttiga fibrer genom avlägsnande av dess beska smak
  • - Identifiering av vilka kor som har bäst gener för att producera bästa mjölken
  • - Forskarskola som ska stärka banden mellan forskning och livsmedelsbransch
  • - Utveckling av diskmaskiner som rengör med mindre energi och kemikalier
  • - Ökad kunskap om konsumenters köpbeteende
  • - Ostproduktion utan produktförstörande bakterier trots färre tillsatser

Läs mer om projekten på www.tvarlivs.se

FoodMonitor-Fakta (källa Livsmedelsföretagen): 2007 togs en nationell strategisk forskningsagenda för livsmedel fram av den svenska teknologiplattformen Food for Life. Sex områden pekades ut som strategiskt viktiga för en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av branschen vilka har varit utgångspunkt för TvärLivs: Livsmedel och konsument, Livsmedel och hälsa, Säkra livsmedel, Livsmedelskvalitet och produktion, Livsmedlens värdekedja samt Hållbar livsmedelsproduktion. Formas och VINNOVA har på regeringens uppdrag och i samverkan med Livsmedelsföretagen (Li), Svensk Dagligvaruhandel och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) initierat Tvärlivs. 
 

t20