Värmland kämpar
mot övervikt och fetma
– En strategi mot övervikt och fetma bland barn och ungdomar med så bred förankring är unikt i landet, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd och förste vice ordförande i Region Värmland, där övervikt och fetma bland barn och unga är vanligare än riksgenomsnittet. Strategin har tagits fram av Region Värmland, länets sexton kommuner, landstinget, Värmlands idrottsförbund och Friskvården Värmland inom ramen för utvecklingsarbetet Nya Perspektiv.
  
Målet är att barn och ungdomar ska slippa drabbas av övervikt och fetma, vilket de har rätt till enligt FN:s barnkonvention, enligt ett pressmeddelande från Region Värmland. Strategin innehåller överenskommelser och konkreta förslag på åtgärder, bland annat gällande matvanor och dryckesvanor, gång- och cykelvägar, spontanaktivitet och att idrottsrörelsen prioriterar bredden och de mångas möjlighet att delta.
 
– Vi är nu överens om vad vi ska göra för att vi på bästa sätt ska kunna stötta föräldrarna och barnen i att förbättra sina levnadsvanor och därmed förebygga den övervikt och fetma som faktiskt finns bland barn och unga i Värmland, säger Catarina Segersten Larsson, och fortsätter:
 
– Men när den nu är klar kan vi ta ytterligare steg när det gäller samverkan för att de värmländska barnen får växa upp i ett samhälle som arbetar för att förebygga övervikt och fetma.
 
Fakta: Utvecklingsarbetet Nya Perspektiv ska förstärka de dagliga insatser som görs inom kommuner och landsting. De fyra områden man valt att arbeta med är äldres hälsa, riskbruk och riskbeteende, psykisk hälsa och den sårbara familjen. Värmlänningarna märker resultat genom att man får rätt stöd eller service oavsett om man vänder sig till skolan, vården eller omsorgen.
  
/FoodMonitor

t20