barnmatIMG 7188
Livsmedelsföretagens tungmetaller hotar barnens hälsa
Barnmaten innehåller för mycket tungmetallföroreningar. Det konstaterar Livsmedelsverket in en ny rapport. Myndigheten kräver nu att livsmedelsföretagen som producerar maten tar sitt ansvar för barnens hälsa.
– Halterna av tungmetaller måste sänkas ytterligare. Företagen har ett ansvar att noggrant välja ut och kontrollera sina råvaror. I EU pågår också en översyn av lagstiftningen och Livsmedelsverket jobbar för att gränsvärdena ska sänkas till en nivå som bättre skyddar barnen, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.
I sin undersökning analyserade Livsmedelsverket 92 olika livsmedel för barn, som modersmjölksersättning, gröt, välling, och livsmedel för speciella medicinska ändamål.
– Liksom andra studier visar våra resultat att det finns skadliga ämnen i barnmat. Vi råder därför föräldrar att variera barnens mat, det vill säga att ge olika sorters mat, och att variera mellan olika märken. På det sättet minskar risken att fastna för en produkt som har högre halter av någon metall, säger Emma Halldin Ankarberg.
Enligt Livsmedelsverket utgör produkter som innehåller ris en risk för att barn får i sig arsenik.
– Även andra studier av risdrycker visar liknande resultat. Vi ser så pass allvarligt på det här att vi avråder föräldrar från att ge risdrycker till barn under sex år, säger Emma Halldin Ankarberg.
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har en del barmatsprodukter oroande halter av bly. Livsmedelsverket hittade också halter av bly som även om de var under det europeiska gränsvärdet ändå är för höga.
– Även om blyhalterna i produkterna var under gränsvärdet är det oroväckande eftersom små barn är speciellt känsliga för effekterna av bly. Vi informerar nu berörda företag om resultaten och om hur viktigt det är att de får ner halterna, säger Emma Halldin Ankarberg.
Förvånande nog hittade även myndigheten för mycket mangan i produkter för sjuka barn.
”I undersökningen analyserades även mineralerna järn, koppar och mangan. Tre produkter överskred gränsvärdet för tillåten mineralhalt för minst en av de undersökta mineralerna. I elva av de produkter som berikats med någon mineral var skillnaden mellan analyserad och deklarerad halt större än vad som kan vara acceptabelt. Detta visar på brister i företagens kontroll av produkterna, särskilt när det gäller produkter för sjuka barn där 26 procent av produkterna avvek. Livsmedelsverket informerar nu berörda kontrollmyndigheter om resultaten”, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.
– Små barn som enbart får exempelvis sondnäring kan få i sig mer än det så kallade tolerabla dagliga intaget av mangan. Vi jobbar nu för att EU:s gränsvärden snarast ses över, säger Emma Halldin Ankarberg.
/FoodMonitor

t20