Fiskar äter snabbare
med ångestdämpande
Ångestdämpande läkemedel som når vattendrag via avloppsvatten skapar orädda och asociala fiskar som äter snabbare. Det kan få allvarliga konsekvenser, enligt forskare vid Umeå Universitet. Studien har publicerats i den ansedda tidskriften Science.
”Många läkemedel lämnar vår kropp opåverkade och rester av dem återfinns därför i avloppsvatten. Låga halter av läkemedel hittas ofta nedströms avloppsreningsverk. I dag testas hur farliga läkemedel är för oss människor, men vår kunskap om läkemedlens miljöpåverkan är begränsad. För första gången har nu forskare kunnat visa hur fiskars beteende påverkas av ofrivillig medicinering”, skriver Umeå Universitet i ett pressmeddelande.
Umeåforskarna har undersökt hur abborrar beter sig när de utsätts för det ångestdämpande läkemedlet Oxazepam. Förändringarna var tydliga vid läkemedelskoncentrationer som motsvarar de som finns i vattendrag i tätbefolkade områden i Sverige.
– Normalt sett är abborrar skygga och jagar i stim. Det är en känd strategi för överlevnad och tillväxt. Men de som simmat i Oxazepam blev betydligt tuffare, förklarar ekologen Tomas Brodin, som är huvudförfattare till artikeln.
Enligt studien gjorde läkemedlet att fiskarna blev modigare och mindre sociala. Det medförde att de lämnar stimmet för att söka mat på egen hand, ett beteende som kan vara riskfyllt då stimbildning är ett viktigt skydd mot att bli uppäten av rovfiskar.
– Vi ska nu undersöka vad detta kan få för konsekvenser. I vatten där fisk börjar äta mer effektivt kan det till exempel påverka artsammansättning och i förlängningen leda till oväntade effekter som ökad risk för algblomning, säger Tomas Brodin.
Betydligt fler läkemedel med samma funktion finns i ytvatten nedströms reningsverk, inte bara i Sverige utan runt om i världen. Läkemedelsanvändningen förutspås dessutom att öka. Detta innebär att tidigare okända förändringar i beteenden hos fisk, med ekologiska konsekvenser som följd, kan vara globalt förekommande.
– Lösningen på problemet är inte att sluta medicinera sjuka människor utan att försöka utveckla reningsverk som klarar av att fånga upp miljöfarliga läkemedel, säger miljökemisten Jerker Fick.
/MATS HOLMSTRÖM

t20