”Minska fiskets klimatpåverkan”
Enligt beräkningar i en ny nordisk studie skulle koldioxidutsläppen i svenskt fiske kunna minska med 30–60 procent om fisket förvaltades mer effektivt. Studien har letts av Staffan Waldo från SLU.
Små fiskbestånd och en alltför stor fiskeflotta innebär att en fiskare idag måste lägga mycket tid och bränsle på att fånga sin kvot, vilket är både kostsamt och genererar utsläpp.
Fisket är idag undantaget från bränsleskatter och handel med utsläppsrätter. Drivkrafterna att minska bränsleförbrukningen är därmed svagare än vad som vore önskvärt ur ett klimatperspektiv. Till följd av detta är användningen av bränsle högre än nödvändigt, enligt SLU.
SLU-forskaren Staffan Waldo har tillsammans med nordiska kollegor undersökt hur olika politiska styrmedel skulle kunna användas för att minska fiskets klimatpåverkan. Studien visar att fiskeripolitiska åtgärder som riktar in sig på hållbara fiskbestånd och flottornas storlek skulle vara betydligt mer effektiva än bränsleskatter och handel med utsläppsrätter.
– Om fiskeflottan minskar och fiskbestånden tillåts växa skulle det krävas 30–60 procent mindre bränsle i det svenska fisket, konstaterar Staffan Waldo, som forskar vid AgriFood Economics Centre på SLU.
Enligt Waldo har övriga nordiska länder liknande möjligheter, med undantag av Island som har haft en effektiv fiskeriförvaltning under lång tid. Studien pekar på att fiskeriförvaltning är ett effektivt instrument när det gäller att minska fiskets klimatpåverkan och att det samtidigt är möjligt att öka lönsamheten i sektorn.
– En alternativ åtgärd för att minska fiskets klimatpåverkan är att införa en koldioxidskatt på diesel för fiskenäringen, men i ett väl förvaltat fiske får detta endast liten effekt på utsläppen, säger Staffan Waldo.
Fakta: Resultaten av studien redovisas i en rapport från Nordiska ministerrådet. Författarna har använt modeller som integrerar ekonomi och biologi för att analysera hur CO2-utsläpp, flottans struktur, ekonomiskt resultat, och arbetstillfällen påverkas av en effektiv fiskeripolitik och av införandet av bränsleskatter eller handelssystem med utsläppsrätter i nordiskt fiske. För att få en representativ bild av det nordiska fisket, innehåller analysen fallstudier från alla nordiska länder: Sverige, Danmark, Norge, Island, Grönland, Färöarna och Finland.
/FoodMonitor

t20