Forskning: Övervikt och inflammation hos tonåringar ökar risken för tarmcancer
Enligt forskare vid Örebro universitet och Harvard School of Public Health i USA, löper tonåringar med kraftig övervikt dubbelt så hög risk som normalviktiga att drabbas av tjock- och ändtarmscancer senare i livet. Resultaten publiceras i den internationella forskningstidskriften inom gastroenterologi, Gut.
Att fetma och inflammation hos vuxna ökar risken för tarmcancer är känt sedan tidigare, men nu visar en ny stor studie att kraftig övervikt hos tonåringar också spelar roll för risken att utveckla sjukdomen senare i livet.
– Förhöjd sänka (SR) bland tonåringar kan också kopplas till ökad tarmcancerrisk, berättar en av forskarna, Katja Fall vid Örebro universitet.
Forskarna har följt 240 000 svenska män som genomgick hälsokontroller i samband med sin mönstring mellan 1969 och 1976. Vid mönstringen inhämtades information om männens hälsa inklusive vikt, längd och sänka. Via länkning till cancerregistret kunde forskarna sedan identifiera de män som drabbades av tarmcancer senare i livet.
Under den cirka 35 år långa uppföljningstiden diagnosticerades 885 män med tarmcancer, varav 384 med ändtarmscancer.
– Våra resultat visar att de män som var kraftigt överviktiga vid mönstringen hade en fördubblad risk att senare drabbas av tarmcancer i jämförelse med normalviktiga. Dessutom hade de män vars blodprov visade tecken på inflammation vid mönstringen också en ökad risk för tarmcancer, säger Katja Fall.
Enligt forskarna tyder resultaten på att ett högt BMI (Body Mass Index) och förekomst av inflammation i tonåren kan ha inverkan på risken för tarmcancer. De båda faktorerna var oberoende av varandra vilket tyder på att övervikt skulle kunna påverka risken för tarmcancer via en annan mekanism än inflammation.
– Det behövs fler studier för att vi helt ska förstå vilken roll kroppsvikt och inflammation tidigt i livet spelar för risken att drabbas. Fördjupad kunskap på området skulle kunna öppna möjligheter för tidigt förebyggande av insjuknande i tarmcancer, säger Katja Fall.
Fakta: Gastroenterologi är en medicinsk specialitet som sorterar under invärtesmedicin. Disciplinen rör sjukdomar i mag- och tarmkanalen, samt hepatologin – gallvägar, lever och bukspottkörtel.)
/FoodMonitor

t20