Uppsala Universitet:
Arsenik i mammors dricksvatten
gör småbarnen allvarligt sjuka
En stor andel av brunnarna för dricksvatten i Bangladesh innehåller höga halter av arsenik. Forskare vid Uppsala universitet har tidigare visat att detta ökar risken för missfall och spädbarnsdöd. Nu visar de att det även ökar risken för diarré och lunginflammation hos de små barnen.
 
Hälften av Bangladesh befolkning är utsatta för denna exponering av arsenik i dricksvattnet, sedan biståndsorganisationer borrat miljontals brunnar som långt senare visade sig innehålla arsenik i sedimentet från bergen i norr. Många andra länder och regioner är också drabbade av förhöjda halter av arsenik i dricksvatten.
 
I veckans nummer av tidskriften Environmental Health Perspectives rapporterar Dr Anisur Rahman och medarbetare från Uppsala universitet och forskningsinstitutionen ICDDRB i Dhaka att den pågående miljökatastrofen med arsenik i brunnsvatten i Bangladesh också ökar risken för annan vanlig sjuklighet hos de små barnen, när mödrarna varit utsatta för arsenik i sitt dricksvatten under graviditeten.
 
”Resultaten visar på nödvändigheten att utan ytterligare fördröjning säkra tillgången på rent och arsenikfritt dricksvatten för drabbade människor i Sydasien”, säger Lars-Åke Persson, professor i internationell barnhälsovård vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.
 
Studien omfattar 1552 spädbarn som föddes av mödrar i Matlab, Bangladesh under 2002-2004. Exponeringen för arsenik mättes i mödrarnas urin vid två tillfällen under graviditeten, vecka 8 och 30.  Barnens symptom på lunginflammation och diarré följdes upp vid månatliga hembesök det första levnadsåret.
 
Resultatet visar 69 procents ökad risk för lunginflammation och 54 procents ökad risk för allvarlig lunginflammation hos barnen vars mödrar haft de högsta värdena av arsenik i urinen (medelvärde: 262–977 µg/L), jämfört med de med låga halter arsenik i urinen. För diarré var motsvarande siffra 20 procent.
 
”Detta stödjer hypotesen att det finns ett samband mellan exponering för arsenik under graviditeten och spädbarnsdödlighet orsakade av infektionssjukdomar”, säger Lars-Åke Persson.
 
/pressmeddelande Uppsala Universitet
 
/FoodMonitor
 

t20