saltGemensam kamp för minskad salthalt
Nu har representanter för de största branschorganisationerna i livsmedelssverige gått samman i arbetet med att sänka salthalten i livsmedel. Grunden i samarbetet är det nystartade projektet ”Ökad kunskap om saltreduktion”, som SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik, driver med stöd av Jordbruksverket.
 
Projektet syftar till att öka kunskapen om hur en reduktion av saltet skall låta sig göras utan att livsmedelskvaliteten försämras, avseende exempelvis smak, konsistens och hållbarhet, menar SIK i samband med ett pressmeddelande.
 
– Under två år ska kunskap samlas in och distribueras ut till alla led inom livsmedelsproduktionen, säger Gunnar Hall, doktor i livsmedelsteknik på SIK.
 
Den genomsnittliga saltkonsumtionen i Sverige är dubbelt så högt som det rekommenderade värdet. Ett för högt saltintag ökar risken för hjärtkärlsjukdomar.

Med i saltprojektet är Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare,  Svensk Mjölk, Brödinstitutet och Kött och Charkföretagen tillsammans med Livsmedelsverket.
 
– Eftersom salt spelar olika roller i olika typer av livsmedel måste varje företag ta hänsyn till de egna produkternas specifika förutsättningar när salthalten skall sänkas. Vi skall höja kompetensen hos företagen om de olika funktioner som salt kan ha, de fallgropar och risker som kan finnas när man sänker salthalten och de olika möjligheter som står till buds för att göra så stora sänkningar av salthalten att de får den avsedda effekten ur hälsosynpunkt, förklarar Gunnar Hall.
 
/FoodMonitor

t20