Insändare: LRFs GMO-strategi
LRFs ställningstagande för hur de avser att kommunicera med medlemmar och andra aktörer rörande GMO går stick i stäv med merparten av den egna medlemskårens inställning.
 
75-80% av Sveriges bönder tar avstånd från GMO. En siffra som överrensstämmer med konsumenternas inställning till att äta GMO.
 
Trots det väljer LRFs ledning att utforma en strategi som driver på utvecklingen av Sverige till att bli  ett GMO-odlande land.
 
De har nära samarbete med ett flertal av de kemiföretag som tillverkar bekämpningsmedel och GMO.  LRF uppger att syftet med kommunikationsplanen är att vara behjälplig i skapandet av konkurrenskraftiga och hållbara "gröna näringar"
 
LRFs primära målgrupper är regionala medarbetare, förtroendevalda, unga medlemmar och ekologiska odlare.
 
LRFs kommunikationsstrategi innehåller en GMO-delplan:
 
*Inleda med att fånga upp de regioner där GMO redan odlas och där intresse för GMO finnes.
*Att avdemonisera GMO-tekniken samt fokusera på odlarens rätt att välja produkt.
*Nyansera debatten om GMO i livsmedel och foder.
*Sprida materialet "GMO-framsteg eller hot" till så många kanaler som möjligt.
*Fokusera på grödans egenskaper - inte med vilken teknik den tagits fram.
 
Detta visar att LRF tar på sig uppgiften att fånga upp GMO intresserade för att föra fram sin syn på GMO. De tar även på sig uppgiften att stilla svenskens oro för GMO-teknik och motstånd mot GMO i livsmedel och foder. De ser också sig skickade att få svenskarna att fokusera på GMOs egenskaper och fördelar och i och med det föra samtalen om GMO på en idealistisk nivå i stället för en kunskapsbaserad eftersom kunskap om vad GMO innehåller och den teknik som används inte skall diskuteras från LRFs håll
 
I dagsläget kan vi anta att LRF kommer att lyfta fram mögelresistens hos den GMO- matpotatis som är aktuell för odling. Vi kan på goda grunder anta att man kommer att hävda att den här grödan har miljövänliga fördelar eftersom behovet av bekämpningsmedel skulle komma att minska.
 
Det här är en endimensionell och lättförståelig logik. Därför är den tilltalande för oss mottagare och har också hitintills fungerat väl i arbetet med att få befolkningen att acceptera GMO.
 
Den som har viss kunskap om naturen eller insikt om att GMO odlandet kommer att få långtgående konsekvenser för människa och miljö noterar att mögelresistensen kommer från vildpotatisar. Det innebär att mögelresistens kan åstadkommas med växtförädling.
 
Med växtförädling skulle oönskade kvalitéer såsom imidozolinonintolerans inplanterat i potatisens DNA via agrobakterier och syntetiska gensekvenser samt antibiotikaresistens helt undvikas.
 
De som också förstår att världen är stöttad av ett rättssystem inser också att det är av stor vikt att den juridiska delen vid handhavandet av GMO  belyses och diskuteras.
 
LRF uttalar sitt övergripande budskap:
 
*Hållbar utveckling är viktigare än vilken förädlingsteknik som använts.
*Valfrihet och trygghet är viktigt. Reglerna för godkännande och odling skall vara utformade så att var och en tryggt kan välja att odla eller inte odla GMO.
*Världen behöver nya växtsorter med nya egenskaper. Alla förädlade växter, oavsett teknik, skall granskas innan de godkänns och de skall vara säkra och bidra till ett hållbart jordbruk.
*LRF tar inte ställning för eller emot GMO.
 
Vilket i klartext innebär att trots vetskapen om radikalt försämrade förhållanden för småbönder som hamnar i beroendeställning via patent- och utsädesrättigheterna och skadeverkningar på jorden i form av ökad användning av konstgödsel och bekämpningsmedel samt att GMO-odlandet utarmar artrikedomen  så vidhåller LRF att GMO-grödor är ett tillskott av växtsorter som med  sina nya egenskaper kommer att  bidra till lönsamhet för odlaren och en hållbar utveckling.
 
LRF anser att GMO-grödor är att betrakta som vilken annan gröda/växt som helst utan krav på ett eget regelverk eller kontroll.
Vad som inte klart framgår är ifall LRF vill låta GMO ha samma regelverk som grödor eller ifall LRF vill att grödor skall underställas samma regelverk som GMO.
 
Anmärkningsvärt är att LRF har en så kontroversiell inställning till regelverket kring GMO att den inte ens går att finna i den amerikanska senaten. LRF tar sig enorma friheter i regelverkshanteringen och det innebär att böndernas eget förbund avsiktligt uppmanar medlemmarna till flertal regelbrott vilka kan rendera fängelsestraff. Lägg till det att LRF inte vill tillkännage vilken inställning  de har till GMO så framkallas bilden av en figur lik Dickens Uriah Heep.
 
LRF har under alla år undvikit att informera sina medlemmar om producenternas ansvar för egenkontroll av produkter som riskerar att innehålla GMO. (SLVs vägledning om GMO)
 
Det trygga odlandet LRF önskar för alla och en var kan bara ske om ingen följer regelverket. Vilket för övrigt också lägger ansvar på den icke GMO-odlande bonden att ha sina produkter rena från GMO.
 
Tryggheten som LRF talar om måste alltså ske på bekostnad av konsumentens hälsa och möjligheter att välja om denne vill äta GMO eller mat. Den sker på bekostnad av de naturliga växters fortlevnad vilka riskerar att korsas med GMO. Kort sagt, det bygger på att alla är ense om att låtsas som det regnar.
 
Det är inte optimalt med tanke på det vi skriver inledningsvis. En överhängande majoritet av det svenska folket vill inte veta av GMO.
   
LRF är skyldig att som organisation meddela sina medlemmar om den praktiska verkligheten och rådande lagstiftning, vilken innebär att de potatisodlande bönderna skall säkerställa att GMO inte blandas med naturlig potatis.
 
Eftersom Sverige är ett potatisodlande land så måste bönderna själva begära GMO-fritt utsäde vilket skall levereras tillsammans med leverantörsgarantier och medföljande analyser på utsädet.
 
Det är av största vikt för bonden att han håller ryggen fri eftersom det är han ensam som bär det juridiska ansvaret för att se till att dennes odling är fri från GMO. Det kan innebära att bonden måste sättas i konkurs med livslång betalningsskuld eftersom inget försäkringsbolag försäkrar GMO-hantering över huvudtaget. LRF kommer heller inte att stötta ekonomiskt vid en tvist eftersom de har som policy att aldrig göra det förutom i prejudicerande fall.
 
Tveksamt är om LRF kommer att ställa sig på bondens sida överhuvudtaget då LRFs uppdragsgivare är kemikalieföretagen. Monsanto äger en avsevärd andel av företagsaktierna i Lantmännens ekonomiska förening – LEAB.
 
Vid odling av potatis i Sverige finns numera enbart två sätt att förhålla sig:
  1. Man odlar GMO-potatis och har därmed krav på dokumentation gällande särhållning och spårbarhet m.m som skall finnas tillgängligt under 5 år efter odling.
  2. Man avstår från GMO-potatis odling och håller sig till äkta potatis och är skyldig att dokumentera sina insatser för att undvika GMO i sitt produktionsled.
 
BASF kunde inte hålla ordning ipå sina egna GMO-potatisar det vet vi, men vi vet också att ingen kontrollerat de utsädespotatisodlare som både odlar GMO-potatis och konventionella sorter. Har de lyckats hålla isär sina sorter? Eftersom varken SLU, SJV eller SLV kontrollerar grödor utanför GMO-odlingarna så kommer inte några GMO-potatisar återfinnas på fel ställen.
 
Skulle  GMO-potatisar upptäckas i en åker eller i en butik och det inte finns någon dokumenterad egenkontroll som visar vem som har felat eller vart felet har uppstått så får bonden/producenten av denna potatis själv bära ekonomiskt och juridiskt ansvar för det inträffade, det vet vi med säkerhet.
 
Till sist:
I enlighet med de aktiviteter LRF har i sin utvecklingsplan så företog de sig att under 2010 att lansera ”GMO framsteg eller hot” i samband med BASFs utplantering av GMO-potatisen Amflora. Tillsammans med Jordbruksverket och genpatentföretaget BASF for man på informationsturné. Man har också haft  aktiviteter i sociala medier.
 
Under 2011 har man fortsatt i samma anda genom att i LAND göra reklam för BASFs produkter i LRFs namn. Det har skett genom textrader och helsidor. Exempelvis ” Så som för bästa resultat på din vårraps använd Canton” eller ”Vi ger rabatt till alla som köper utsäde och växtskyddsmedel” (ett finare och behagligare ord för gift eller bekämpningsmedel). LRF ställer upp med både namn och anseende och kanske också för annonseringen av BASFs produkter. Man skulle kunna tänka sig att  Lantmännen/LRF har återförsäljaravtal med BASFs bekämpningsmedel och utsäde.
 
” - LRF tar inte ställning för GMO? ”
 
Ann-Charlotte Berndtsson Biodlare
Marie Rosell Biodlare

  

 
KOMMENTARER: 
 
2011-09-16, Lantmännen: 
 
Innehållet som insändaren har skrivit om Lantmännen är fel, då Lantmännen och LRF inte är samma företag. 
 
Lantmännen är en ekonomisk förening som ägs av Svenska bönder och är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, maskin, lantbruk och energi. Lantmännen är en viktig affärspartner till lantbrukarna, bland annat köper vi spannmål och säljer förnödenheter och maskiner. LRF däremot är en intresseorganisation som driver landsbygdens frågor. Våra ägare (Svenska bönder), är ofta medlemmar i LRF men detta betyder inte att det är samma företag. 
 
Angående LEAB vilket enligt LRF hemsida står för (Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag) är dotterbolag till upa-föreningen och verkställer styrelsens beslut. LEAB är även moderbolag för LRFs dotterbolag. 
 
/Helena Pettersson, Lantmännen Corporate Communications 
  
 
SVAR: 
 
2011-09-20, Insändaren: 
 
LRF består av 2 ben; ett medlemsben och ett aktiebolagsben- LEAB.

Lrf säljer nu ut sina bolag.....

Det bakteriedödande svampskyddsmedlet Canton som LRF rekommenderar sina medlemmar att använda för bästa rapsskörd. Det skadar binas livsviktiga bakterieflora. Det utsätter pollinatörerna för gifter de inte tål och dessutom sänker det immunförsvaret hos det redan utsatta pollinatörsbeståndet.
 
Den medlemsorganisation vars medelmmar tar avstånd från GMO rekommenderar alltså sina motstäviga medlemmar att köpa genpatentföretagens produkter Vi antar att det är via Lantmännen som LRF tillhandahåller bekämpningsmedel och utsäde? 
 
Vi uppfattar LRF och Lantmännen som ler och långhalm. 
 
Lantmännen hävdar att svenska bönder äger det, vilka bönder då? Det måste handla om de 20% som kan tänka sig GMO. För resterande lantbrukare är mycket väl medvetna om pollinatörernas roll för förhöjd produktion. 
 
Eller är det så att böndernas andel i emissionerna ständigt krymper och i stället går över i händerna på aktiebolag och handelsbolag? Aktiebolag vars enda krav är att de finns inom EU samt på något sätt är involverad i kedjan från Jord till Bord. Vem annars än de ständigt växande genpatentförtagen har råd till stora köp av emissioner?

De figurer vi hittar i Lantmännen hittar vi i LRF och i genpatentföretagen. Tekniskt sett har ni inte koppling. Men här föreligger en jävsituation som vi anser att revisorerna för LRF bör ta tag i omedelbart. 
 
/Marie Rosell, Biodlare 
 

t20