Livsmedelsverket: många brister hos äggbolag – förbud att tvätta ägg med våt trasa och att inte lysa ägg
Producentkod på förpackningar saknas, lysningsutrustning för ägg saknas och ägg tvättas med våt trasa. Bland annat dessa brister säger sig Livsmedelsverket i år ha konstaterat på äggbolaget ...

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.