pDSC 0052
Systemhotande kriminella nätverk fortsätter att breda ut sig i Stockholm
Som FoodMonitor berättat om i många artiklar de senaste åren så har livsmedelshandlare runt om i förorterna i bland annat Stockholm formligen belägrats av kriminella element. I dagarna kom polisens nya rapport om de kriminella nätverk som verkar i staden. Kriminaliteten är systemhotande och antalet kriminella nätverk ökar.
”… en systemhotande aspekt av samhällspåverkan är att individer i flera av de kriminella nätverken innehar strategiskt viktiga positioner inom exempelvis föreningslivet, religiösa samfund, eller genom kommunala anställningar på skolor och fritidsgårdar”, skriver polisen i sin rapport.
Det finns enligt polisen inte mindre än 50 kriminella nätverk i Stockholm. Det är fyra fler jämfört med år 2017. 20 av dessa närverk är nya och 30 är bestående sedan år 2017.
Våldskapitalet är mycket stort. Näringsidkare och myndighetspersoner hotas.
”Tre av fem nätverk bedöms ha ett högt alternativt mycket högt våldskapital. Av dessa är majoriteten lokala kriminella nätverk. Det höga våldskapitalet illustreras av att nätverken dels har tillgång till skjutvapen eller sprängämnen, dels att vapen/sprängämnen nyttjas i våldsanvändningen, i synnerhet mot person.”
”Det är tydligt att en mycket stor andel av nätverken har en påtaglig samhällspåverkan även ur andra aspekter än skjutvapenvåldet, exempelvis genom otillåten påverkan mot näringsidkare och boende i lokalområdet. I likhet med 2017 års kartläggning är det tydligt att flera av nätverken bidrar till en tystnadskultur med svårigheter att få vittnen och målsäganden att lämna information till polisen. Detta av rädsla för repressalier, antingen efter explicita hot och påtryckningar som faller under övergrepp i rättssak, eller genom självcensur. Fenomenet med självcensur förekommer också bland myndighetsutövare och kan leda till underlåtenhet att fatta negativa beslut, vilket bedöms vara systemhotande.”
Enligt polisen har drygt en fjärdedel av nätverken har använt handgranater eller andra sprängämnen i sin våldsanvändning.
Polisen uppmärksammar också samhällets naivitet när det gäller inställningen till de personer som ingår i de kriminella nätverken.
”Trots kontroller mot belastnings- och misstankeregistret i samband med nyanställning, finns det personer som är kriminellt aktiva eller har nära samröre med kriminella aktörer inom den organiserade brottsligheten. Exempel finns på att individer med pågående kriminalitet anställs som trygghetsvärdar i bostadsområden samt som ordnings- och skyddsvakter. Därtill förekommer det att kriminella individer anställs på skyddsobjekt, såsom flygplatser, där de kan agera möjliggörare i sin tjänst som säkerhetskontrollanter, bagagehanterare, fraktlastare, och städpersonal”, skriver man i sin rapport.
/FoodMonitor
Foto: FoodMonitor.

t20