JO riktar allvarlig kritik mot särskild ledamot vid Förvaltningsrätten i Karlstad
En särskild ledamot vid Förvaltningsrätten i Karlstad hade levererat konsulttjänster till Karlstads kommun i ett ärende. Trots det var han med och dömde i ett mål i förvaltningsrätten som gällde samma ärende. Justitieombudsmannen, JO, riktar nu allvarlig kritik mot den särskilda ledamoten.
”En särskild ledamot vid Förvaltningsrätten i Karlstad var med och avgjorde ett mål om laglighetsprövning av ett kommunalt beslut. Ledamoten hade tidigare befattat sig med den sak som beslutet gällde i egenskap av juridisk konsult åt kommunen; han hade biträtt kommunen som motpart i målet bland annat genom att författa förslag till yttranden till förvaltningsrätten och Kammarrätten i Göteborg. Ledamoten hade inte som lagen föreskriver självmant anmält att detta kunde antas innebära att han var jävig innan han deltog i förvaltningsrättens nya prövning av målet. JO uttalar i beslutet att det var uppenbart att ledamotens tidigare befattning med saken kunde antas innebära att han var jävig och att han var skyldig att ge det till känna. Ledamoten får allvarlig kritik av JO för att han inte gjorde det”, skriver JO i sitt beslut denna vecka.
/FoodMonitor
LÄS HELA BESLUTET HÄR: http://www.jo.se/PageFiles/11567/331-2018.pdf

t20