FAO:
Instabila livsmedelspriser - hot mot en säkrad livsmedelsförsörjning
fao20100927_sMed anledning av den senaste tidens prisuppgång på bland annat vete samlades i fredags experter från mer än 75 av FAO:s medlemsländer och kom fram till att det inte finns några tecken på en förestående livsmedelskris i världen. Trots detta finns det inget utrymme för passivitet. Gruppen föreslår nya åtgärder för att kontrollera volatiliteten i livsmedelspriser och för att hantera risker relaterade till dessa.
 
Slutsatserna från det dagslånga extrainsatta mötet i Rom är att oväntade prishöjningar "är ett stort hot mot en tryggad livsmedelsförsörjning" och deltagarna förordar att ytterligare arbete behövs för att ta itu med de bakomliggande orsakerna.

Rekommendationerna som framfördes av de mellanstatliga grupperna (IGG) för spannmål och ris kom efter en rapport från FAO. Den visar att de internationella vetepriserna har stigit med 60 till 80 procent sedan juli, samtidigt som priset på majs gått upp med cirka 40 procent.

Utbud och efterfrågan i balans på global nivå
Det framkom på mötet att "det globala utbudet och efterfrågan på spannmål fortfarande förefaller vara i balans" och att "oväntad missväxt i större exportländer följt av nationella åtgärder och spekulativa beteenden, snarare än globala marknadsfundament, har varit huvudorsakerna till den senaste tidens stegrande livsmedelspriser och volatilitet i priset".

På mötet framhölls ökade kopplingar med finansmarknaden, särskilt med terminsmarknaden som en av de bakomliggande orsakerna. Andra orsaker som togs upp var bristfällig information beträffande utbud och efterfrågan av grödor, oväntade förändringar till följd av nationell protektionism, panikinköp och hamstring.

Alternativa metoder
IGG rekommenderar därför att "alternativa metoder för att mildra volatiliteten i livsmedelspriser" utforskas och "nya mekanismer för att förbättra insyn och hantera risker till följd av marknadsvolatilitet".

Några av dessa frågor kommer att behandlas på ett kommande möte för den FAO baserade Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning i världen (CFS).

Sammanfattningsvis konstaterades det på mötet att FAO:s medlemsländer under 2009 års Världstoppmöte om hunger kommit överens om "att avstå från att vidta åtgärder oförenliga med WTO:s regler, med negativa effekter på tryggad global, regional och nationell livsmedelsförsörjning". Deltagarna på mötet uttryckte även sin sympati med de länder som nyligen drabbats av naturkatastrofer.

Framtida skördeprognoser
I FAO:s kvartalsrapport om utbud och efterfrågan på spannmål Skördeprognoser och livsmedelssituationen, som publicerades i fredags, presenterades de senaste uppgifterna om prishöjningarna på spannmål.

Rapporten beräknar att den totala spannmålsproduktionen i världen 2010 kommer att bli 2 239 miljoner ton, bara en procent lägre än förra året vilket är den tredje högsta siffran som någonsin noterats. Minskad spannmålsproduktion i forna Sovjetrepublikerna (OSS) står för merparten av produktionsminskningen.

Enligt rapporten har priset på ris stigit med endast sju procent mellan juli och september, i motsats till de stora ökningarna i vete- och majspriser (60-80 respektive 40 procent). Men FAO konstaterar att trots de höga prisnivåerna är spannmålspriserna ändå väsentligt lägre än toppnoteringarna 2008.

Högre kostnader för spannmålsimport
För världens 77 fattigaste länder, de låginkomstländer som lider av livsmedelsunderskott (LIFCD gruppen), beräknas kostnaden för spannmålsimport öka med 8 procent från föregående år till 27,8 miljarder, på grund av högre internationella priser.

De länder som är beroende av veteimport och där vete är en viktig stapelvara kommer att drabbas hårdast av de höjda priserna. Det gäller länder i Mellanöstern och Nordafrika - i synnerhet Egypten som är världens största importör - OSS, Asien och Sydamerika. Effekterna för konsumenterna av det högre vetepriset kommer, enligt rapporten, bero på den rådande politiken i de respektive länderna.

Inte alla länder drabbas
Rapporten Skördeprognoser och livsmedelssituationen visar på att prisstegringarna de senaste två månaderna inte har varit jämt föredelad. Priserna har stigit kraftigt i vissa länder medan andra länder upplevt sjunkande priser, till följd av lokala förhållanden.

Priset på vete och vetemjöl har ökat markant under juli och augusti i några av de mest utsatta länderna, däribland Afghanistan (med i genomsnitt 24 procent), Mongoliet (23 procent), Tajikistan (22 procent), Bangladesh (21 procent), Kirgizistan (19 procent) och Pakistan (8 procent i genomsnitt under första veckan i september).

I Latinamerika har priset på vetemjöl varit stabilt. I Moçambique uppstod allvarliga oroligheter i början av september till följd av bland annat en ökning på 30 procent av det reglerade priset på bröd, en reglering som därför upphävdes av regeringen.

Afrika söder om Sahara
I Afrika söder om Sahara, där majs och andra grovkorniga spannmål är den viktigaste stapelfödan, förutses en mindre omedelbar effekt av de höjda exportpriserna på vete. I östra och södra Afrika minskade priserna på spannmål tack vare goda skördar under året och hamnade på en nivå som var under den som rådde före livsmedelskrisen. Undantaget var Sudan där exportpriserna beräknas förbli höga, trots att priset på stapelvaran durra gick ner.

I västra Afrika gick priserna ner i början av september, men var fortsatt höga i synnerhet i Niger och delar av Tchad. I Asien var kursutvecklingen för ris, det viktigaste livsmedlet i regionen, blandad. För Bangladesh och Vietnam ökade rispriserna i augusti och början av september, men minskade i Filippinerna, Thailand och Sri Lanka. I Centralamerika ökade priset på den viktigaste stapelvaran majs något i juli men var ändå på en lägre prisnivå än för två år sedan.

/FAO
Foto: FAO

Läs mer
Slutlig rapport från mötet
Rapporten Crop prospects and food situation, september 2010
Mötet 24 september 2010
FAO:s portal om den globala livsmedelssituationen
Skriv på mot hungern!