fao2011-10-31
Jordbrukskooperativ mot fattigdom och hunger
”Enskilda småskaliga brukare har mycket att vinna på att ingå i jordbrukskooperativ. Det stärker deras förhandlingsposition och ger dem möjlighet att dela på produktiva tillgångar, vilket bidrar till en förbättrad livsmedelsförsörjning och minskad fattigdom för miljontals människor.”
 
Det säger FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD) och Världslivsmedelsprogrammet (WFP) i samband med att FN:s internationella kooperativår 2012 (IYC) lanserades i New York.
 
Jordbrukskooperativens roll kan inte överskattas. De förbättrar levnadsförhållandena för miljontals småskaliga bönder och deras familjer, säger de tre FN-organen. Genom att ingå i en större grupp kan småskaliga bönder förhandla fram fördelaktigare avtal inom kontraktsjordbruket och lägre priser på insatsvaror, såsom utsäde, växtnäringsämnen och redskap. Kooperativen erbjuder dessutom möjligheter som enskilda småskaliga brukare annars inte kan få tillgång till, exempelvis säkrade markrättigheter och förbättrade marknadsmöjligheter.
 
Kooperativ finns inom alla sektorer i ekonomin och omfattar allt från småskaliga samarbeten till globala affärsverksamheter i mångmiljonklassen. Sammanlagt har de över 800 miljoner medlemmar och svarar för 100 miljoner arbetstillfällen världen över, vilket är 20 procent fler än multinationella företag sysselsätter. Under 2008 hade de 300 största kooperativen en sammanlagd omsättning på över 1,1 biljoner dollar. Siffran motsvarar bruttonationalprodukten (BNP) i flertalet stora länder.
 
Kooperativen är grundbulten i utvecklingen av jordbruket och livsmedelsförsörjningen
Lantbruk, som inkluderar jordbruk, skogsbruk, fiske och boskapsskötsel, är den huvudsakliga källan till arbete och inkomst på landsbygden där majoriteten av världens fattiga och hungriga lever. Lantbrukskooperativ spelar en viktig roll för småskaliga lantbrukare, kvinnliga som manliga, och marginaliserade grupper genom att de skapar hållbara arbetstillfällen på landsbygden.
 
Producentkooperativ erbjuder småbrukare såväl förbättrade marknadsmöjligheter som utbildning i naturresurshushållning, bättre tillgång till information, teknologi, innovationer och den senaste forskningen. De tre FN-organen stödjer redan kooperativ världen över. Exempelvis förser FAO bönder och jordbrukskooperativ i flera länder med utsäde och växtnäringsämnen. De får även hjälp att införa bättre anpassade och mer produktiva jordbruksmetoder. IFAD stödjer nepalesiska jordbrukskooperativ i utvecklandet av getavelsenheter. Initiativet hjälper bönder att få tillgång till högkvalitativa avelsgetter. I pilotprojektet Purchase for Progress (P4P) samarbetar WFP och dess partners med småskaliga bondeorganisationer i 21 länder. Målet med projektet är att öka produktionsöverskottet, förbättra kontakten med marknaden och höja inkomsterna.
 
Genom den här typen av stödåtgärder kan småskaliga lantbrukare förbättra sina försörjningsmöjligheter, trygga livsmedelsförsörjningen lokalt och bidra till att tillgodose den ökade efterfrågan på mat på lokal, nationell och internationell nivå.
 
I Brasilien stod kooperativen för 37,2 procent av lantbrukets BNP 2009, 5,4 procent av landets totala BNP och exportintäkter på drygt 3,6 miljarder dollar. På Mauritius producerade kooperativen mer än 60 procent av livsmedelsgrödorna. Spar- och kreditkooperativ i Kenya hade tillgångar värda 2,7 miljarder dollar, vilket motsvarar 31 procent av de sammanlagda inhemska besparingarna.
 
Stödjande av jordbrukskooperativ: kooperativåret 2012 och framåt
 
De Rom-baserade FN-organen kommer att främja jordbrukskooperativen genom att:
 
1. Underlätta för ökad kunskap om kooperativ och en bedömning av deras utvecklingseffekt. Skapa medvetenhet om kooperativens roll och dess inverkan på småskaliga lantbrukares levnadsförhållanden.
 
2. Stödja bildandet av nätverk där småskaliga producenter kan samla sina tillgångar och kompetenser för att hantera marknadshinder och andra restriktioner, såsom begränsat tillträde till naturresurser.
 
3. Bistå beslutsfattare i utformandet och genomförandet av policyer, lagar, regleringar och projekt som tar hänsyn till småskaliga lantbrukares behov och problem, samtidigt som de erbjuder möjligheter för jordbrukskooperativen att blomstra.
 
4. Stärka dialogen och samarbetet mellan regeringar, jordbrukskooperativ, forskarvärlden och representanter från civilsamhället för att analysera vilka som är de bästa sätten att främja kooperativ världen över.
 
De tre FN-organen kommer fortsätta att stödja jordbrukskooperativen, både under det kommande året och i framtiden. Kooperativen medför både ekonomiska fördelar och ökad tillgång till ett antal tjänster som bygger upp medlemmarnas kompetens och i längden förbättrar deras försörjningsmöjligheter. De erbjuder även sunda och hållbara affärsmodeller anpassade till behoven i lantbrukarsamhällen i låginkomstländerna.
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor