fao2011-11-14
Traditionella grödor spelar
nyckelroll för att bemöta
klimatförändringen
Traditionella livsmedelsgrödor och andra växter är i stort behov av skydd mot klimatförändringen och annan miljöpåverkan, säger FAO idag. Uttalandet kom i samband med tioårsdagen av det internationella fördraget för att bevara och dela växtgenetiska resurser.
 
FAO:s generaldirektör Jacques Diouf uppmanar länder att fortsätta utveckla riktlinjer för att bevara mångfalden av växter för framtida generationer och samtidigt bredda deras användning. Han välkomnar det tillskott på 6 miljoner dollar som erhållits via fördraget, med avsikt att hjälpa bönder som odlar traditionella grödor att anpassa sig till klimatförändringen.
 
”Att bevara och hållbart nyttja växtgenetiska resurser till livsmedel och inom jordbruket är avgörande för att världens livsmedelsproduktion ska kunna producera tillräckligt för den växande befolkningen”, säger Diouf.
 
Den globala genbanken består av mer än 1,5 miljoner prover av växtgenetiskt material och förvaltas gemensamt av de länder som undertecknat det internationella fördraget för växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture). Diouf pekar på att ”avtalet utgör grunden för de dryga 80 procent av världens livsmedel som kommer från växter. Det är förmodligen vårt viktigaste redskap för att klimatanpassa jordbruket under de kommande åren”.
 
I avtalet ingår ”The Benefits-sharing Fund”. Den används för att hjälpa bönder i 21 låginkomstländer att anpassa sina grödor till de nya förhållanden som klimatförändringen medför, såsom torka, översvämningar, skadedjur, växtsjukdomar och andra faktorer.
 
”Klimatförändringens effekter på lantbruket begränsas inte av gränser mellan länder, de täcker hela agro-ekologiska zoner”, säger Shakeel Bhatti, representant för det internationella fördraget.
 
”Därför måste dessa projekt bana väg för att utveckla en internationell kunskapsbas. Vissa av de här projekten kommer hjälpa oss att etablera gränsöverskridande och klara prioriteringar och handlingsplaner för framtida åtgärder.”
 
Peruansk potatis skyddas
 
Ett sådant projekt är ett så kallat ”potatisreservat” i Peru. Där kombinerar lokalbefolkningen traditionell kunskap med insatser för att bevara lokaka potatissorter, förbättra produktiviteten och trygga livsmedelsförsörjningen.
 
”När jag var liten odlades lokala potatissorter i de låglänta områdena. Nu är det mycket varmare än tidigare och därför kan potatis inte odlas där längre. Det har lett till att vi måste odla på mycket högre höjd”, säger Fransisca Pacco som är parkvakt i skyddsområdet.
 
Vid ett evenemang för kunskapsutbyte samlades nyligen gäster från Etiopien, Pacco och andra involverade i potatisprojektet för att visa hur de utifrån lokal kunskap om väder och vind, inhemska växter och andra faktorer anpassar tidpunkten för potatisodlingen. Med stöd från fonden har invånarna i ”potatisreservatet” också lyckats förbättra sina inkomstmöjligheter.
 
Erkännande av bönders arbete
 
”Lantbrukarna, som ställs inför alla förändringar som sker, är centrala aktörer för att bevara och odla livsmedelsgrödor på ett hållbart sätt. Om vi arbetar hårt och baserar arbetet på en gedigen vetenskaplig grund och lantbrukarnas medverkan, kommer vi att se resultat inom två år, när dessa projekt är avslutade”, säger Zoila Fundora, en Kubabaserad expert från panelen som utvärderade de nya beviljade projekten.
 
”Fonden hjälper lantbrukare att på ett väldigt praktiskt plan anpassa sig till klimatförändringen och bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen genom att den ser mångfalden av grödor som en del i lösningen”, säger David Cunningham, panelexpert från Australien.
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor