fao2011-11-16
Nytt virus hotar viktig matkälla
Ett nytt virus som drabbar kassava (eller maniok) sprider sig i stora delar av Östafrika, särskilt kring de stora sjöarna i regionen. Sjukdomen hotar därmed en viktig källa till både inkomst och mat enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).
 
Experter inom FAO säger att sjukdomen, Cassava Brown Streak Disease (CBSD), är på väg att nå epidemiska nivåer. De uppmanar därför till en omedelbar ökning av finansiering, forskning, utbildning, övervakning och andra insatser för att hjälpa bönder och boskapsuppfödare i regionen.
 
Det redan allvarliga tillståndet som orsakats av en annan sjukdom, Cassava Mosaic Disease (CMD), förvärras nu när CBSD påträffats i områden som tidigare inte varit drabbade. Dessutom råder det sedan tidigare brist på forskning och andra satsningar för att motverka sjukdomen i regionen.
 
I Rwanda genomförde det nationella institutet för lantbruksforskning 2010 en kartläggning som visade att sjukdomen drabbat 15,7 procent av de lokala kassavasorterna och 36,9 procent av de kommersiellt framtagna sorterna.
 
”Ingen av kassavasorterna som distribueras till bönderna verkar i nuläget kunna stå emot CBSD. Vi behöver omedelbart ta reda på hur allvarligt och utbrett virusutbrottet är. Dessutom behöver vi främja investeringar för att ta fram sorter som är resistenta mot sjukdomen och samtidigt stödja strategier för att bönderna ska kunna hantera situationen”, säger Jan Helsen som leder FAO:s EU-finansierade kassavaprojekt i östra och centrala Afrika.
 
Otydliga symptom
 
En av utmaningarna med att hejda utbredningen av CBSD är att upptäcka sjukdomen i tid.
 
”Sjukdomens symptom varierar beroende på lokala förhållanden. I vissa områden påverkas endast rötterna. En till synes frisk planta kan vid skörd visa sig ha sjuka rötter, med uppenbara konsekvenser för livsmedelsförsörjningen”, förklarar Helsen.
 
Kassava står för upp till en tredjedel av det totala kaloriintaget hos befolkningen i länder som Burundi, Rwanda, Uganda eller Demokratiska republiken Kongo.
 
”Tack vare förutseende åtgärder och forskningsstöd från det internationella institutet för tropiskt jordbruk (IITA), är vi nu på god väg att förstå epidemiologin bakom sjukdomen. Men det här arbetet, tillsammans med insatser för att välja ut och ta fram CBSD-toleranta kassavasorter, behöver fortfarande mer stöd”, tillägger Helsen.
 
Viktig stapelföda
 
På kort sikt behövs en rad åtgärder för att tackla CBSD. De inkluderar bland annat en upptrappad kartläggning av sjukdomen, regelbundna inspektioner och att öka medvetenheten hos lokalsamhällena om CBSD-hotet. Vidare bör praktisk utbildning för bönder genomföras, exempelvis via FAO:s lokala lantbruksskolor (Farmer Field Schools). Detta för att introducera lokalt förankrade åtgärder som förhindrar spridning och nya utbrott av sjukdomen. Ett exempel på sådana insatser är gallring av smittade plantor. Andra åtgärder som rekommenderas är att ett förbud mot att sprida smittade plantor mellan distrikt och zoner införs, samt att, vid uppkomst av smitta, använda strategier såsom tidig skörd, innan symptomen bryter ut och orsakar stor skada.
 
Stärka motståndskraften
 
Sedan 2006 har FAO och katolska nödhjälpen (CRS) genomfört två regionala kassavaprojekt, finansierade av EU och Bill och Melinda Gates stiftelse, till stöd för utsatta bönder som först drabbats av CMD och nu även av CBSD. Projekten har gett tillgång till virusfritt utsäde och har som mål att utveckla beredskapskapaciteten och stärka lantbrukarnas motståndskraft mot utbrott från de båda sjukdomarna.
 
”Lyckligtvis är nu åtta CMD-resistenta sorter under utveckling av IITA och deras nationella samarbetspartners i regionen. Vissa av dem uppvisar även viss tolerans mot CBSD. Under nuvarande programavtal kan dessa sorter göras tillgängliga inom de nästkommande 1,5-2 åren. För att de ska kunna mångfaldigas och distribueras behöver dock ytterligare resurser frigöras”, säger Helsen.
 
Helsen säger även att nationella samordningskommittéer har satts upp för att koordinera insatserna mot kassavaviruset. Han understryker även att mer tid och resurser behövs för att säkerställa att vissa av de CBSD-toleranta sorterna som är under utveckling kan öka i antal och göras tillgängliga i hela regionen.
 
Nästa steg
 
Under året kommer mer omfattande kartläggningar återigen att genomföras i Rwanda, Burundi och Demokratiska republiken Kongo. Kontrollerna kommer att kunna ge en mer fullständig bild av utbrottet och spridningen. För att öka medvetenheten kring sjukdomens verkan och effekter, arbetar FAO och CRS just nu med en snabbstudie av hur CBSD påverkar hushållens livsmedelsförsörjning i regionen.
 
/FAO
 
Foto: FAO.
 
/FoodMonitor