fao2011-12-09
FAO varnar:
skogsförluster hotar välfärden
Skogar belägna i bergsområden hotas av stigande temperaturer, skogsbränder, befolkningstillväxt och osäkerhet i livsmedels- och bränsleförsörjningen. Denna varning levereras av en ny FAO-rapport som publiceras idag.
 
Befolkningstryck i kombination med ökad utbredning av ett intensifierat jordbruk, tvingar småskaliga bönder att flytta närmare kantzoner och branta sluttningar. Detta har gjort att skogsförlusterna tilltagit varnar rapporten om skogar i bergsområden, Mountain Forests in a Changing World. Den noterar också att klimatförändringen troligen kommer att leda till en snabbare spridning av skadedjur och sjukdomsframkallande organismer, vilka kan skada skog i bergsområden. 
 
Rapporten, som tagits fram av det FAO-stödda Sekretariatet för bergssamarbete tillsammans med Schweiz utvecklings- och samarbetsorganisation (SDC), publiceras som ett led i förberedelserna inför FN:s internationella bergsdag den 11 december.
 
”Skog i bergsområden skyddar lokalsamhällen mot naturkatastrofer och bevarar de naturresurser och ekosystemtjänster som miljarder människor är beroende av för sitt välbefinnande och sin försörjning”, säger Eduardo Rojas-Briales, undergeneraldirektör på FAO:s avdelning för skogsfrågor.
 
”Dessa skogar påverkas av flera globala utmaningar, såsom klimatförändringen, vattenbrist, förlust av biologisk mångfald och ökenutbredning, men de erbjuder också möjligheter till lösningar av problemen. Hållbar utveckling av skog i bergsområden både kräver och förtjänar en plats högt upp på den internationella agendan”.
 
En källa till sötvatten
 
Bergsområden står för 60 procent av världens sötvattenresurser, detta trots att de endast upptar tolv procent av jordens yta, enligt rapporten. Vattentillgångars kvantitet och kvalitet påverkas av skog i bergsområden, vilket i sin tur inverkar på bergs- och låglandssamhällen samt industrier. När skogarna försvinner från bergen och marken lämnas oskyddad, ökar som konsekvens avrinningen och jorderosionen samtidigt som vattenkvaliteten försämras i bäckar och åar. 
 
Många städer är beroende av vatten från bergen, exempelvis kommer 95 procent av Wiens vatten från skogar i norra alpernas bergsområde, medan 40 procent av vattnet i Tegucigalpa i Honduras kommer från molnskogarna (cloud forests) i nationalparken La Tigra. I Kenya genererar Mount Kenya 97 procent av landets vattenkraftsenergi. I Asien fungerar den tibetanska bergsplatån som ett vattentorn för cirka tre miljarder människor.
 
Integration i klimatpolitiken
 
Skogar i bergsområden lagrar en stor mängd kol och har därför en viktig roll att spela i policyer för att bemöta klimatförändringen. Förluster av skog i bergsområden kommer innebära stora utsläpp av kol i atmosfären, säger rapporten.
 
Nationella beslutsfattare bör ta hänsyn till betydelsen av att skydda och bevara skog i bergsområden. Dessa utmaningar borde integreras i policyer som syftar till klimatanpassning och utsläppsminskning.
 
På global nivå bör internationella klimatmöten och förhandlingar ägna mer uppmärksamhet åt de betydelsefulla ekosystemtjänster som skog i bergsområden bidrar med. Detta blir särskilt tydligt med tanke på de resultat kring föroreningar och glaciärsmältning som presenterades vid bergsdagen på UNFCCC:s klimatkonferens COP 17 i Durban, Sydafrika.
 
Ökat inflytande för bergsbefolkningar 
 
Befolkningen i bergsområden lever ofta i fattigdom och med en otrygg livsmedelsförsörjning. De spelar dock en huvudroll i bevarandet av bergens ekosystem, tillägger rapporten. De bör därför ha medbestämmande i frågor om förvaltningen av de lokala skogsresurserna som deras uppehälle är beroende av. De bör även få ta del av de fördelar som användningen och bevarandet av skogen ger.
 
Tillsammans med rapporten om skog i bergsområden, har FAO publicerat ytterligare två dokument som fokuserar på hur bergens ekosystem kan förbättra levnadsförhållanden på landsbygden och bidra till en minskad fattigdom,Highlands and Drylands: Mountains, a source of resilience in arid regions,och Why invest in Sustainable mountain development?
 
En ceremoni kommer att hållas vid FAO:s högkvarter i Rom den 12 december för att uppmärksamma den internationella bergsdagen. Huvudtemat för dagen är ”Skog i bergsområden – roten till vår framtid”.
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor