FAO:
korruption hindar utvecklingen
”I takt med att ny mark antingen odlas upp, tas i anspråk av växande stadsregioner eller överges till följd av ohållbart nyttjande, klimatförändringar eller konflikter, utsätts markresurserna för en aldrig tidigare skådad belastning”. Detta enligt ett nytt dokument som tagits fram av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i samarbete med det internationella nätverket för korruptionsövervakning, Transparency International (TI).
 
”Utvecklingen på området belastar de regleringar, processer och institutioner som styr vilka markresurser som får användas, av vem, hur länge och under vilka villkor”, står det att läsa i dokumentet.
 
Dokumentet belyser ett av kärnområdena som påverkar jordbruket och livsmedelsförsörjningen. FAO:s och TI:s studie av 61 länder visar att svag samhällsstyrning ökar sannolikheten för korruption kring markinnehav och förvaltning, samtidigt som det intensifierar effekterna från markbelastningen.
 
”Resultaten i studien bekräftar det vi hört från bönder, boskapsskötare, investerare, regeringar och frivilligorganisationer i låginkomstländer under flera år, nämligen att bristande styrning av markförvaltningen ökar risken för korruption”, säger Alexander Müller, undergeneraldirektör på FAO:s avdelning för naturresurser.
 
”Säker tillgång till mark och skydd av naturresurser från ohållbar användning, är två av de viktigaste komponenterna för att säkerställa livsmedelsförsörjningen, social stabilitet, investeringar, bred ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling”, tillägger Müller.
 
”Transparens och ansvarsskyldighet bidrar till en långsiktigt positiv samhällsstyrning som säkerställer att markresurserna kommer alla till nytta, inte bara de rika och mäktiga”, säger Ruben Lifuka, ordförande för Transparency International i Zambia och styrelseledamot på TI.
 
”När insyn och ansvarsskyldighet saknas, ökar risken för korruption vilket hotar att förvandla marken till ett redskap för att utestänga vanliga människor. Resultaten av korruption blir att befolkningar förlorar den kulturella och ekonomiska nyttan av sina egna markresurser”, tillägger Lifuka.
 
Dokumentet fann att korruption i marksektorn varierar från små mutor och bedrägerier, till missbruk av regeringsmakt och politiska positioner på allra högsta nivå.
 
Trenden att investera i biobränslen som ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser, är en av de faktorer som påverkar markanvändningen i många länder. Särskilt med tanke på att ”flera av de länder som har bristande samhällsstyrning och problem med korruption, betraktas som särskilt attraktiva för investeringar i biobränslen”, enligt rapporten.
 
FAO och TI planerar ytterligare forskning och nya möten om korruption inom markinnehavet.
 
Förbättrad styrning och markförvaltning
 
Utmaningen att förbättra styrningen och förvaltningen av markresurserna behandlas just nu av FAO och dess samarbetspartners genom en rad riktlinjer som föreslagits för det internationella samfundet. De frivilliga riktlinjerna för ansvarsfull styrning och förvaltning, The Voluntary Guidelines for the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security, diskuteras för närvarande i kommittén för en tryggad livsmedelsförsörjning (CFS).
 
/FAO
 
Läs mer:
 
Korruption i marksektorn
 
Transparency International
 
Frivilliga riktlinjer för ansvarsfull styrning och förvaltning av markrättigheter, fiske och skogar
  
Foto: FAO
 
/FoodMonitor