Fårbönder på Gotland
vanvårdade djur
– stoppas av Länsstyrelsen
Länsstyrelsen i Gotlands Län har beslutat att sätta stopp för två holländska fårbönder som bedriver verksamhet i länet. Anledningen är flera fall av vanvård av får. Bland annat har ett dött får påträffats som trasslat in sig i taggtråd.
 
”Lammet låg på en vall väl synligt från vägen. Taggtråden var cirka 3 meter lång och satt fast runt båda bakbenen och löpte även fram runt bogen. Tydliga skador på benen visar att djuret levt med taggtråden fastsatt. Länsstyrelsen anser att detta visar på en mycket bristfällig tillsyn och att detta har medfört ett stort lidande för det enskilda djuret”, skriver Länsstyrelsen i sitt beslut.
 
Länsstyrelsen har upprepade gånger varit i kontakt med det holländska paret. Bristerna i deras verksamhet har varit stora.
 
”Länsstyrelsen har vid samtliga kontroller påtalat brister i tillsynen av fåren, samt djurägarnas bristande förmåga att i tid behandla sjuka och skadade djur”, skriver myndigheten.
 
”Under lammningen våren 2011 konstaterades stora brister av tillsyn och bristande förmåga att ge djuren en adekvat vård. Vid en veterinärundersökning av flertalet av fåren födda 2010 konstaterade veterinär att samtliga var under normalhull. I samband med undersökningen påträffade Länsstyrelsen en grupp av sjuka och skadade djur som undanhållits undersökningen. I den gruppen avlivades ett får direkt av djurskyddsskäl.”
 
Länsstyrelsen tycker också att det är märkligt att paret inte kan ange exakt hur många får de äger.
 
”Djurägarna har aldrig på anmodan från Länsstyrelsen kunnat meddela hur många djur som vistas på fastigheten.”
 
De båda holländska fårbönderna har nu förbjudits med omedelbar verkan att ha hand om djur, och Länsstyrelsen kräver dessutom att alla får som befinner sig på deras fastighet skall avyttras. Totalt rör det sig om uppskattningsvis 500 djur.
 
HÅKAN FRISELL