fao2012-01-16
FAO och EU satsar gemensamt 
på klimatsmart jordbruk
FAO och EU-kommissionen meddelade idag att de satsar 5,3 miljoner euro i ett projekt för att hjälpa Malawi, Vietnam och Zambia att övergå till ett klimatsmart jordbruk.
 
Jordbruket, och de samhällen som är beroende av det, är extremt sårbara för klimatförändringens effekter. Samtidigt står jordbruket för en stor del av växthusgasutsläppen som bidrar till den globala uppvärmningen.
 
”Klimatsmart jordbruk” är en metod som syftar till att göra jordbruket till en del av lösningen på de här utmaningarna.
 
Metoden innebär att jordbrukssystemen måste förändras för att uppnå målen att öka sektorns bidrag till hunger- och fattigdomsbekämpning i världen, minska sårbarheten för klimatförändringen, reducera utsläppen och att öka kolinlagringen.
 
”Vi behöver samarbeta med de lokala lantbrukarna och deras samhällen för att införa ett klimatsmart jordbruk”, säger Hafez Ghanem, undergeneraldirektör på FAO:s  avdelning för ekonomisk och social utveckling. ”Men det finns ingen universell lösning. Klimatsmarta metoder i jordbruket behöver vara anpassade till lokala förhållanden som geografi, väder och de tillgängliga naturresurserna”, tillägger han.
 
Skräddarsydda lösningar
 
”Det här projektet kommer att fokusera på tre länder och ta reda på vilka utmaningar och möjligheter för klimatsmart jordbruk som finns där. Därefter kommer strategier anpassade efter varje lands specifika förhållanden att tas fram”, säger Ghanem. ”Även om inte alla identifierade lösningar kan tillämpas överallt, kan vi lära oss mycket om hur andra länder kan göra liknande förändringar och börja övergå till klimatsmarta metoder i sitt jordbruk”.
 
EU bistår med 3,3 miljoner euro till projektet och FAO med 2 miljoner euro.
 
FAO kommer arbeta nära jordbruks- och andra departement i de olika samarbetsländerna och samarbeta med lokala och internationella organisationer. Det treåriga projektet kommer att:
 
1. Identifiera landspecifika möjligheter för att både utöka existerande klimatsmarta metoder och implementera nya
2. Studera hinder som måste överkommas för att få till stånd en bredare implementering av klimatsmart jordbruk, inklusive investeringskostnader
3. Främja integrering av nationella klimat- och jordbruksstrategier för att stödja införandet av det klimatsmarta jordbruket
4. Identifiera innovativa lösningar för att länka finansieringsmekanismer, som handel med utsläppsrätter, till investeringar i klimatsmart jordbruk
5. Bygga upp kapacitet för att planera och implementera klimatsmarta projekt som kan locka utländska investeringar 
 
FAO kommer att leda projektet och samarbeta med inhemska forsknings- och policyinstitutioner samt med internationella organisationer, såsom den internationella fonden för grödors mångfald, Global Crop Diversity Trust.
 
Projektet innebär ett steg i rätt riktning genom att det bemöter det brådskande behovet av att inkludera problemen med klimatförändringen i planeringen av jordbrukets utveckling, säger Ghanem.
 
”Effekterna av klimatförändringen börjar bli allt mer kännbara för vanliga människor och därför är behovet av omedelbara insatser stort, även under tiden som arbetet med att nå ett internationellt klimatavtal fortskrider”, säger han. 
 
/FAO 
 
Foto: FAO 
 
/FoodMonitor 
 

t20