fao2012-02-08
Matkris hotar Sydsudan
Miljontals människor i Sydsudan hotas av allvarlig matbrist under det kommande året om inte direkta åtgärder vidtas, detta enligt en rapport som FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) publicerar tillsammans med Världslivsmedelsprogrammet (WFP).
 
FAO-WFP- rapporten om livsmedelsförsörjningen i Sydsudan, Crop and Food Security Assessment Mission to South Sudan, är utförd på uppdrag av Sydsudans jordbruks- och skogsdepartementet och berör perioden oktober till november 2011.
 
Rapporten visar att situationen har försämrats kraftigt. Antalet människor med en osäker livsmedelsförsörjning har stigit från 3,3 till 4,7 miljoner mellan 2011 och 2012. Utav dessa har omkring en miljon människor en mycket osäker livsmedelsförsörjning, jämfört med 900 000 år 2011.
 
Med fortsatta konflikter och påföljande folkomflyttningar samt stigande livsmedelspriser beräknar rapporten att antalet människor med en mycket osäker livsmedelsförsörjning kan komma att fördubblas.
 
Dåliga skördar, ökad efterfrågan, hastigt stigande priser, konflikter och folkomflyttningar ligger bakom denna situation. Underskottet i spannmålsproduktionen förvärrar situationen ytterligare för redan nödställda samhällen.
 
”Det här är en kris i snabbt antågande som världen inte har råd att ignorera,” sa Chris Nikoi, chef för WFP’s  landkontor i Sydsudan. ”Situationen är svår och vi gör allt vi kan för att vara förberedda, men tiden börjar rinna ut.”
 
“Vi måste möjliggöra för hushållen att först och främst få snabb tillgång till säker, näringsriktig mat och andra grundläggande förnödenheter men för att återställa och upprätthålla tillgången på livsmedel och näring i Sydsudan måste vi bryta den onda spiralen av ökande hunger och fattigdom.  Vi kan göra detta genom att hjälpa människorna att återuppta jordbruk, boskapsproduktion och andra aktiviteter som stödjer deras försörjning,” sa George Okeh, chef för FAO:s kontor i Sydsudan.
 
Rapporten visar att spannmålsproduktionen i Sydsudan 2011 var 19 procent lägre än året dessförinnan, och 25 procent lägre än genomsnittet för de senaste fem åren. Underskottet av spannmål 2012 beräknas uppgå till mer än 470 000 ton – vilket är nästan hälften av landets årliga försörjningsbehov.
 
Orsaken till den låga skörden var främst brist på regn tidigt under växtsäsongen. De pågående konflikterna har försämrat situationen ytterligare eftersom de lett till stora störningar för jordbruket. Den begränsade tillgången på livsmedel inträffar samtidigt som efterfrågan kraftigt ökar på grund av en tillströmning av återvändande sydsudaneser från norr och invånare som tvingats flytta på grund av konflikten.
 
Under mer normala förhållanden skulle en välfungerande marknad ha svarat på både ett otillräckligt utbud och en ökad efterfrågan av livsmedel.  Stängningen av gränsövergångar mot Sudan har dock lett till kraftiga störningar av leveranserna av matvaror till marknaderna i Sydsudan.
 
Trots att livsmedelsunderskottet delvis ersatts med varor från grannländer, så har de långa sträckorna på undermåliga vägar, höga bränslekostnader och nedskrivningen av det sydsudanska pundet lett till mycket höga priser.
 
Kort- och långsiktiga insatser på gång
 
Med sina krisinsatser har WFP som mål att under 2012 nå omkring 2,7 miljoner utsatta människor med 150 000 ton livsmedel. WFP kommer att erbjuda livsmedelsbistånd till grupper med en mycket osäker livsmedelsförsörjning såsom hushåll på landsbygden, utsatta barn och ammande kvinnor, människor på flykt inom landet och över nationsgränser samt återvändande flyktingar. WFP och dess medarbetare planerar redan att öka insatserna för att möta växande behov i händelse av att situationen förvärras ytterligare. Rapporten beräknar att antalet människor i behov av matbistånd kan stiga till 3,3 miljoner.
 
För att lyckas med att nå de 2,7 miljoner utsatta människorna med matbistånd, söker WFP finansiellt stöd för att kunna täcka det nuvarande underskottet på 160 miljoner US dollar. Om situationen förvärras kommer ytterligare finansiering att behövas.
 
Inför 2011 års odlingssäsong erbjöd FAO och dess medarbetare jordbruksredskap och nära 2 400 ton utsäde till 165 000 lantbrukarfamiljer. Mottagarna var dels återvändande sydsudaneser och personer som flyttat inom landet på grund av konflikten. FAO tillhandahöll även 5,5 ton grönsaksfrön med avsikt att öka variationen i hushållens kost och samtidigt förbättra näringsintaget.
 
I år kommer FAO att erbjuda akut stöd till jordbruket för att återupprätta produktionskapaciteten inför den kommande odlingssäsongen som sammanfaller med att de första regnen anländer i april, perioden fortsätter till juni. Sydsudans regering har efterfrågat ett FAO-program för kontantstöd, liknande det som implementerats i Somalia. Detta skulle göra det möjligt för familjer att köpa mat lokalt samtidigt som det bygger upp deras tillgångar och stimulerar den ekonomiska återhämtningen. FAO har ansökt om 23 miljoner US dollar i finansiellt stöd genom en FN-appell (UN CAP).
 
/FAO
 
Foto: FAO.
 
/FoodMonitor
 

t20