fao2012-02-14
Afghanistans bevattningssystem återuppbyggs
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) stärker sitt tekniska stöd till återuppbyggnaden av Afghanistans förstörda bevattningssystem i ett försök att hjälpa lantbrukarna öka sin jordbruksproduktion. Initiativet avser även att förbättra den kunskap och kompetens som jordbrukarna behöver för att använda och upprätthålla bevattningssystemen.
 
FAO har tecknat ett avtal på 27,7 miljoner US dollar med Afghanistans energi- och vattendepartement för att tillhandahålla tekniskt stöd, expertis och utbildning till projektet Uppbyggnad av bevattningssystem och utveckling (IRDP).
 
Afghanistans bevattningssystem har försummats och försämrats efter decennier av krig och migration från landsbygden. Bristen på effektiva bevattningssystem har lett till att många jordbrukare tvingats klara sig utan tillräcklig vattentillgång för sitt jordbruk, vilket bland annat påverkat veteproduktionen som är landets viktigaste stapelgröda. På senare år har dock energi- och vattendepartementet kommit att prioritera vattenresurserna inom Afghanistans nationella utvecklingsstrategi.
 
”Bevattningssystemen har tagit stor skada under de tre senaste decennierna, inte bara på grund av bristande investeringar utan även till följd av att befolkningen lämnat landsbygden och ingen funnits kvar som kunnat upprätthålla eller överföra kunskap om systemen till yngre generationer. När det exempelvis inträffade en översvämning så fanns ingen kvar som kunde laga eller rensa upp förstörda kanaler och dammar. Lantarbetarna kunde inte få tag på tillräckligt med vatten för att odla sina fält, vilket resulterade i att produktionen sjönk.”, säger Pasquale Steduto, chef för FAO:s enhet för vattenförvaltning.
 
Projektet är huvudsakligen finansierat med anslag från Världsbanken och med bidrag från Afghanistans regering. Det bygger på erfarenheter från FAO:s implementering av Världsbankens Krisprojekt för en uppbyggnad av bevattningssystem (EIRP), som avslutades i december 2011.
 
Krisprojektet stärkte kapaciteten hos departementets enhet för projektsamverkan att planera och driva uppbyggandet av bevattningssystemen. Den nya uppbyggnads- och utvecklingsplanen på sex år kommer, utöver uppbyggandet av bevattningssystemen, följa upp krisprojektet genom att utforma och utveckla små lagringsdammar. Planen kommer även att fullfölja utvecklingen av hydrometerologiska nätverk och tjänster vars syfte är att observera väderförhållanden, vattenflöden och vattenkvalitet. Även utbildning i drift och underhåll av dessa nätverk omfattas i projektet.
 
Förbättrad bevattning ger större skörd
 
FAO kommer att stötta energi- och vattendepartementet genom att utbilda personal och hjälpa till vid införandet av moderna förvaltningsmetoder. Genom initiativet kommer de även utbilda lantbrukare i effektivare vattenanvändningsmetoder samt drift och underhåll av bevattningsanläggningar.
 
Projektets övergripande mål är att öka jordbrukets produktivitet och produktion i linje med Afghanistans nationella utvecklingsstrategi. Uppbyggandet av bevattningssystemen runtom i landet beräknas täcka ett område på ca 300 000 hektar. De bevattnade områdena förväntas öka med omkring 15 procent, vilket kommer leda till 20 procents högre skördeavkastning. Projektet kommer att stödja omkring 230 000 hushåll.
 
”Vete är den viktigaste grödan i Afghanistan, det är den främsta stapelgrödan för 80-100 procent av befolkningen. På omkring 80 procent av den brukbara jorden odlas vete. En minskning av veteproduktionen innebär en brist på mat och leder genast till att livsmedelsförsörjningen i Afghanistan blir osäker”, sade Steduto.
 
Förbättringar av bevattningssystemen har redan gett resultat. Mellan 2004 och 2011 har FAO-stödda bevattningsprojekt bidragit till att både Afghanistans jordbruksproduktion och områden med bevattningssystem ökat.
 
Omkring 778 000 hektar land har återställts och 158 000 utav dessa har helt nyanlagda bevattningssystem. Som ett resultat har produktiviteten i veteproduktionen inom projektområdena ökat med mer än 50 procent.
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor