fao2012-02-17
FAO hjälper familjer i konfliktdrabbade Sydsudan
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) hjälper människor i det konfliktdrabbade området Jonglei i Sydsudan att försörja sig och återupprätta sina liv genom en rad akuta och långsiktiga åtgärder.
 
FAO stödjer den konfliktdrabbade befolkningen genom att arbeta med lokalsamhällen och distribuera vaccin till boskap, fiskeutrustning, grönsaksfrön och odlingsredskap för att kunna bygga upp en långsiktig och hållbar utveckling.
 
Organisationen har som mål att hjälpa så många som möjligt under de närmsta två till tre månaderna före regnperioden inleds då vägarna blir oframkomliga. Framtida initiativ kommer dessutom att fokusera på regnvatteninsamling (water-harvesting) och andra åtgärder som långsiktigt stärker samhällena.
 
Både i Jonglei och övriga delar av Sydsudan har dåliga skördar, en ökad efterfrågan, snabbt stigande priser, konflikter och folkomflyttningar lett till en situation där minskad spannmålsproduktion starkt påverkar redan utsatta samhällen.
 
Spannmålsproduktionen i Sydsudan var omkring 19 procent lägre än förgående år och 25 procent lägre än genomsnittet de senaste fem åren. Spannmålsunderskottet för 2012 beräknas till mer än 470 000 ton – nästan hälften av landets årliga konsumtion. De senaste beräkningarna kommer från FAO-WFP-rapporten Crop and Food Security Assessment Mission to South Sudan.
 
Stöd till boskap avgörande
 
Som nödinsats till skydd för områdets huvudsakliga livsmedels- och försörjningskälla kommer FAO erbjuda vaccin och antibiotika för att undvika att sjukdomar sprids bland djur genom att behandla upp till 100 000 djur inom loppet av en månad. Stödet kommer att distribueras genom veterinära nätverk och andra samarbetspartners såsom Community Animal Health Workers, ett nätverk som ser till att hjälp når fram även till mest avlägsna byarna.
 
Sydsudan är världens yngsta nation och Afrikas sjätte största boskapsbaserade ekonomi. ”Denna befolkning är boskapsskötare eller herdar”, säger ledaren för FAO:s avdelning för djurhållning, Nimaya Mogga. ”Boskapen är deras leverbröd. Utan dem har de ingenting."
 
”Boskapen ses som en ekonomisk tillgång i Sydsudan”, fortsätter Nimaya Mogga. ”Under svåra tider säljs eller byts de mot mat. Försäljningen av en ko ger en familj mat för tre månader.” Detta gäller framförallt i Jonglei, där boskapsinnehav är grunden för både ekonomi och kultur.
 
”De här människorna odlar endast begränsat med grödor, främst på ytorna kring deras ”tukuls” eller hyddor”, tillägger Mogga. ”Förlusten av boskapen har medfört att mångas ekonomi ödelagts.” Han varnar även för att boskapsstölder gör att besättningar blandas med varandra, vilket ökar risken för spriding av boskapssjukdomar i Sydsudan.
 
Fiske ger nya möjligheter
 
Många som flydde undan konflikterna har tagit sin tillflykt till staden Boma. Lokala myndigheter säger att invånarna i staden tagit emot många av flyktingarna men att deras lager av stapelgrödor som hirs och majs samtidigt börjar ta slut vilket gör att de kommer behöva stöd utifrån.
 
Torrperioden har inletts och det finns inga grödor på fälten. Floden som rinner i närheten av staden har dock väckt en del hopp. ”Chelimonfloden ligger två timmars vandring från Boma. Vi tror att den fördrivna befolkningen skulle kunna nyttja floden för att fiska i” säger Michael Oyat, biträdande krissamordnare i Sydsudan. ”Det enda som hindrar dem är bristen på fiskeutrustning”.
 
FAO tillhandahåller därför 20 000 uppsättningar fiskeutrustning till Boma och två andra städer som påverkats av konflikterna i december; Pibor och Likuangole. FN har gjort Pibor till centrum för stödinsatserna.
 
FAO stödjer även lokalsamhällena med att plantera grönsaksträdgårdar längsmed flodbanken. FAO samverkar med de lokala frivilligorganisationerna Upper Nile Youth for Mobilization and Development (UNYMAM) och South Sudan Partner International (SSPI) för att tillhandahålla detta stöd.
 
”Det är nödvändigt att agera omgående i Jonglei”, säger Etienne Peterschmitt som arbetar som planerings- och programansvarig i Sydsudan. ”Ju tidigare vi går in och stödjer den utsatta befolkningen, desto snabbare kan de hjälpa sig själva”.
 
Framtidsutsikter
 
FAO:s arbete syftar till att tillhandahålla direkt stöd till berörda familjer samtidigt som det bidrar till att bygga upp deras motståndskraft. På efterfrågan från Sydsudans regering kommer FAO också förbereda projekt för avlönade arbeten (så kallade cash-for-work-program), liknande de som införts i Somalia. Genom dessa får familjer pengar att köpa mat lokalt för samtidigt som de bygger upp den lokala infrastrukturen på landsbygden.
 
Långsiktiga återhämtningsåtgärder har också satts igång. Genom ett projekt finansierat av Kanadas internationella utvecklingsorgan (CIDA) stöder FAO ett införande av långsiktiga insatser som syftar till att sätta fokus på de bakomliggande orsakerna till den osäkra livsmedelsförsörjningen och konflikterna om resurser i Jongleis två län, Uror och Nyirol.
 
Projektet innefattar utvecklingen av system för regnuppsamling för både boskap och människor och åtgärder för att stärka jordbrukssektorn genom bland annat fältskolor för jordbrukare och boskapsskötare (Farmer Field Schools).
 
”Tillhandahållande av vatten till boskap i de två länen kan lindra de återkommande konflikterna kring vatten- och betesresurser samtidigt som insatserna kan bidra till en ökad livsmedelsproduktion och produktivitet, vilket långsiktigt tryggar livsmedelsförsörjningen för befolkningen i Jonglei”, förklarar projektets chefsrådgivare Ali Said.
 
Etienne Peterschmitt säger även att den informella strukturen hos fältskolor för jordbrukare också kan fungera som en bra arena för att uppmärksamma sociala frågor orsakade av konflikter.
 
För att komma tillrätta med den osäkra livsmedelsförsörjningen i Jonglei uppmanar FAO givarsamfundet att finansiellt stödja den FN-appell (UN CAP) i vilken särskilt utsatta befolkningar i behov av hjälp från olika FN-organ, frivilligorganisationer och andra samarbetspartners prioriteras.
 
Stöd Sydsudan
 
FAO efterfrågar 23 miljoner US dollar för att snabbt kunna säkra livsmedelsförsörjningen och försörjningsmöjligheterna i Sydsudan. Över 4,7 miljoner människor riskerar en osäker livsmedelsförsörjning under 2012 och en miljon människor av dessa riskerar en mycket osäker livsmedelsförsörjning eller är i omedelbart behov av mat, jordbruks- och veterinärstöd.
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor