fao2012-02-24
Bill Gates och FAO i nära samarbete
Att förbättra systemen för jordbruksinformation och öka stödet till småskaliga lantbrukare i kampen mot hungern stod högt på agendan i de diskussioner som fördes mellan Bill Gates, vice ordförande för Bill och Melinda Gatesfonden, och generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), José Graziano da Silva, på FAO:s huvudkontor den 23 februari.
 
Datorpionjären och numera även filantropen Gates mötte chefen för FN:s specialorgan i syfte att diskutera olika metoder för att förbättra FAO:s informationsinsamlingssystem och att utveckla ett jämförelsesystem för datainsamling mellan organisationer för att bättre kunna beräkna hungerutvecklingen. De talade också om olika sätt att öka den hållbara produktiviteten och att öka tillgången till marknader för småskaliga lantbrukare, vilka utgör merparten av den fattiga befolkningen i världen.
 
Möjliga samarbetsområden är utvecklingen av jordbruksstatistiken och införandet av kommunikations- och informationsteknologi, något som kommer gagna hela jordbruket men framförallt de småskaliga lantbrukarna. Dessutom kommer utvecklingen av ett jämförelsesystem stödjas.
 
Under mötet fick Gates ett permanent passerkort till FAO:s huvudkontor av Graziano da Silva, en symbolisk handling för att markera FAO:s satsning med att arbeta närmre den privata sektorn och civilsamhället.
 
Information och samarbete
 
Graziano da Silva framhöll värdet av nyskapande samarbeten och av ökade Syd-Sydsamarbeten för att stödja småskaliga lantbrukare.
 
För att understryka Gatesfondens engagemang i att stödja småskaliga lantbrukare uttalade sig Gates om behovet av att den digitala utvecklingen når fattiga lantbrukare världen över och att den används bättre vid insamling och analys av data.
 
FAO har länge påtalat behovet av mer tillgänglig information, utveckling och samarbete för att genom lantbruket reducera hunger, undernäring och extrem fattigdom. På mötet betonades att informationsteknologi kan hjälpa småskaliga lantbrukare att få tillgång till marknadsinformation, förena dem med nya och befintliga marknader samt förbättra deras produktivitet och affärsmässiga beslut.
 
Före mötet med FAO diskuterade Gates lantbruk och en hållbar fattigdomsbekämpning vid en frågestund på det 35:e mötet med Internationella Jordbruksutvecklingsfondens (IFAD) styrande råd. Han sade att världen både har möjligheten och skyldigheten att föreställa sig en annan framtid.
 
“Framtiden kommer att börja med en revolution inom jordbruksproduktiviteten. En hållbar ökning av skörden kommer leda till ett bättre leverne för lantbrukarfamiljer och kommer göra livsmedel mer tillgängliga och billigare för det ökande antalet fattiga människor i städerna. I korthet kommer de mer produktiva, småskaliga lantbrukarna vara lösningen för att lyckas med att nå millenniemålen för hunger och fattigdom. Om du bryr dig om de fattigaste så måste du bry dig om jordbruket”, sade Gates.
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor