fao2012-02-27
Kamp mot falska djurläkemedel
”Användningen av undermåliga läkemedel för att behandla Nagana lämnar inte bara djuren med bristfälligt skydd från sjukdomen utan gör även att mer motståndskraftiga, läkemedelsresistenta varianter kan utvecklas”, säger FAO:s chefsveterinär Juan Lubroth som leder FAO:s avdelning för djurhälsa.
 
”Det kan även utgöra ett hot mot människohälsan om skadliga kemikalierester lagras i kött- eller mjölkprodukter som kommer in i livsmedelskedjan.”
 
Den dödliga sjukdomen överförs genom bett från tsetseflugan och andra blodsugande insekter och kan kraftigt reducera de afrikanska lantbrukarnas hjordar, vilka är deras främsta försörjningskälla. Världen över beräknas sjukdomen årligen orsaka förluster på upp till 4,5 miljarder dollar. 
 
Enligt IFAH beräknas värdet av veterinära läkemedel som handlas på den officiella marknaden i Afrika uppgå till 400 miljoner dollar per år. Försäljningen av undermåliga och icke godkända veterinära läkemedel är lika stor och beräknas till 400 miljoner dollar utöver den lagliga försäljningen.
 
För att råda bot på problemen har FAO och IFAH lagt fram en ansökan till Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) för att formellt registrera den första farmaceutiska standarden för framställning och användning av två läkemedel som bekämpar de parasiter som orsakar sjukdomen.
 
Dessa standarder, som inom läkemedelsbranschen kallas monografier, ska definiera en godkänd nivå av den kemiska sammansättningen av läkemedlen, en korrekt dosering av dess aktiva substanser och tillåtna nivåer av orenheter som läkemedlen får innehålla. Standarden kommer utgöra grunden i granskningen av kvalitén på läkemedel för djur och fungera som en måttstock för nationella myndigheter i kontrollen av läkemedel.
 
Stärkta nationella djurhälsomyndigheter
 
Processen med att definiera dessa standarder förväntas bli klar senare under våren. Under tiden kommer FAO och dess samarbetspartners fortsätta sina satsningar på djurhälsomyndigheterna så att standarderna kan börja användas så snart de definierats.
 
I april 2012 kommer två laboratorier i Afrika söder om Sahara väljas ut för att utföra tester för kvalitetssäkring och verifiering av de två standardläkemedel som utvecklats av FAO, IFAH och en grupp samarbetsorganisationer, däribland Internationella atomenergiorganet (IAEA), FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO), Globalt samarbete för veterinärmedicinska läkemedel för boskap (GALVmed) samt Strathclydeuniversitetet i Storbritannien. Insatserna kommer även innefatta utbildning av laboratoriepersonal.
 
En sjukdom med omfattande konsekvenser
 
Nagana påverkar nötkreatur, får, getter, grisar, kameler, hästar och åsnor – djur som är livsviktiga för inkomst och en tryggad livsmedelsförsörjning för miljontals småskaliga lantbrukare i Afrika och på andra håll.
 
När det gäller nötkreatur innebär sjukdomen direkta ekonomiska förluster då dödligheten av djur beräknas ge en förlust på mer än 1,2 miljarder dollar per år. Den vidare kostnaden av sjukdomen, där minskningen av lantbruksproduktiviteten räknas in såsom en minskad produktion av mejeriprodukter, kastning av ofödda kalvar samt förlorad fertilitet, beräknas uppgå till omkring 4,5 miljarder dollar varje år.
 
/FAO
 
Foto: FAO.
 
/FoodMonitor
 

t20