fao2010-11-04-klimatsmart
Klimatsmarta lärdomar från hela världens jordbruk
Jordbrukare runt om i världen inför nya metoder för att producera livsmedel som både kan klara av klimatförändringen och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser, enligt en ny hemsida om "klimatsmart" jordbruk som FAO lanserat (foto: FAO).
 
I provinsen Yatenga i Burkina Faso där marken tidigare var nästintill obrukbar. Idag får man fem gånger högre avkastning där än tidigare genom att använda en förbättrad version av de traditionella "planteringsgroparna", kallade zaï.
 
I norra Kamerun har de traditionella sorterna av hirs, durra och majs haft låg motståndskraft mot vattenbrist och produktionen har följaktligen blivit lidande när nederbörden minskat. Men sedan 2006 har Kameruns nationella jordbruksforskningsinstitut tagit fram nya sorter av de traditionella grödorna. Med stöd från FAO har jordbrukarföretag för utsäde etablerats och genom dessa har utsäde nått fram till bönderna i landet. Idag ger grödorna god avkastning trots de relativt ogynnsamma förhållanden som råder.
 
I Moçambique får småbrukare betalt för att införa olika metoder för trädjordbruk (agroforestry), då dessa både binder kol och leder till minskad avskogning och dessutom minskar utarmningen av skogens resurser.
 
Jordbrukare i Vietnam uppmuntras att använda speciella rötkammare för att omvandla avfall från jordbruket till biogas som sedan används till matlagning och belysning. I processen bildas samtidigt ett näringsrikt slam som kan utnyttjas som växtnäringsämne till åkrarna.
 
På Bohol Island i Filippinerna har en förbättrad infrastruktur bidragit till en effektivare vattenhantering och därmed en mer stabil risproduktion. Samtidigt har man infört risodlingstekniker som kräver mindre vatten. Detta leder sammantaget till att de lokala resurserna räcker längre, vilket även minskar utsläppen av växthusgaser från risfälten.
 
"En övergång till klimatsmarta jordbruk främjar flera viktiga mål. Det hjälper jordbrukare att skydda sig mot de skadliga effekterna av klimatförändringen samtidigt som utsläppen av växthusgaser kraftigt minskar och atmosfäriskt kol binds. Dessutom blir också jordbrukets avkastning bättre och hushållens inkomster ökar", säger Alexander Müller, FAO:s undergeneraldirektör för naturresursfrågor.
 
Ris som exempel
Rissektorn utgör ett exempel på hur jordbruket kan anpassa sig till de utmaningar som klimatförändringen innebär.
 
Risodling är grundläggande för en tryggad livsmedelsförsörjning i världen – ris utgör en stapelvara som ingår i den dagliga kosten för omkring tre miljarder människor. Samtidigt står risodling för det näst största utsläppet av metangas.
 
Växthusgasen metan bildas naturligt i den varma, vattenmättade jorden på risfälten. Forskning har visat att utsläppen främst sker när marken är helt vattenfylld. Genom att till exempel förkorta perioden då risfälten är översvämmade, dränera fälten mitt i säsongen eller endast bevattna emellanåt, kan utsläppen av metangas minska.
 
På liknande sätt kan metangasproduktionen öka när organiska växtnäringsämnen tillförs vattenfyllda risfält. För att minska utsläppen är det därför bättre att istället tillföra näringsämnen när risfälten inte är vattenfyllda.
 
Dessutom kan ett tillskott av ammoniumsulfat på fälten främja mikrobiell aktivitet i jorden och minska methanogens, den jordlevande mikroorganismen som producerar metan som en metabolisk biprodukt.
 
Enligt FAO-rapporten, som ligger till grund för den nya webbplatsen om klimatsmart jordbruk, behöver rissektorn minska sina utsläpp. Men risproduktionen väntas också möta flera nya utmaningar på grund av klimatförändringen.
 
Oregelbunden nederbörd och torrare perioder under regnsäsong kan skada unga plantor och både leda till torka och översvämningar, vilket redan har påverkat risproduktionen och utlöst skadedjurs- och sjukdomsutbrott, tillägger rapporten.
 
Ny forskning visar att stigande temperaturer, särskilt nattetid, har orsakat 10-20 procent fler skördeförluster på vissa håll i Asien under de senaste 25 åren (läs mer).
 
Många regeringar och jordbrukare vidtar redan åtgärder för en minskad sårbarhet mot klimatförändringen, vilka ger värdefulla lärdomar för framtida anpassningsstrategier, enligt FAO.
 
För att skydda risodlingar från översvämning har vallar byggts och nya torka- och vattentoleranta rissorter tagits fram och brukats.
 
Jordbrukarna diversifierar även produktionen genom att odla andra grödor och grönsaker. Dessutom föder de upp fisk och andra djur. Disversifieringen gör att deras inkomster ökar, förbättrar hushållens näringsintag och gör jordbruket mer motståndskraftigt mot oförutsägbara händelser.
 
Genom att utveckla avancerade beräkningsmodeller och kartlägga effekterna av klimatförändringen i regioner med risodling kan samhällens sårbarhet minska. Andra viktiga insatser är att verka för att tillgången till skördeförsäkringar ökar.
 
FAO kommer att fortsätta att uppdatera hemsidan om klimatsmart jordbruk och ytterligare lyfta fram exempel, fallstudier och lärdomar från hela världen.
 
Läs mer
Rapport om klimatsmarta jordbruk
FAO:s nya hemsida om klimatsmart jordbruk
FAO och klimatförändringen
FAO:s blogg om klimatförändringen 
 
/FAO