fao2012-04-18
Mindre undernäring men mer fetma i Europa och Centralasien
Undernäring förväntas vara ett mindre problem i Europa och Centralasien år 2030, däremot kan fetma och kostrelaterade sjukdomar såsom hjärtsjukdomar komma att bli en svår utmaning för länderna, säger FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) idag.
 
Hunger påverkar för närvarande mindre än fem procent av befolkningen i regionen i stort men är fortfarande ett allvarligt problem i Kaukasus och Centralasien, enligt en rapport som ska presenteras vid FAO:s regionala konferens för Europa och Centralasien som hålls vartannat år. Andelen av befolkningen som upplever hunger i Kaukasus och Centralasien kommer dock sjunka från nio till två procent till 2030 och fortsätta ner till en procent 2050, beräknar rapporten.
 
När kostvanorna går från att vara spannmålsbaserade till att innehålla alltmer kött och mejeriprodukter så riskerar kroniska, ej smittsamma sjukdomar att öka i regionen, enligt rapporten. Förutom kost är livsstil, fattigdom och sjukvård faktorer som påverkar fetma, sjukdomar och dödstal, tillägger rapporten. De ökade riskerna kommer sätta större press på sjukvården i de fattigaste länderna i Centralasien än vad de gör inom EU.
 
Förbättrad produktion
 
I landsbygdsområden i östra Europa, Kaukasus och Centralasien ligger de småskaliga lantbrukarnas produktion av grödor (framförallt spannmål) långt under den potentiella avkastningsnivån med ibland så mycket som 30 till 40 procent. Att stimulera produktionen skulle inte bara tillgodose behovet av en tryggad livsmedelsförsörjning utan även motverka fattigdom på landsbygden genom att höja lantbrukarnas inkomster. Frågan om vilka jordbrukspolicys som kan vända situationen kommer att diskuteras på konferensen.
 
Minska miljöpåverkan
 
Frågan om hur ett hållbart jordbruk ska kunna uppnås kommer också att diskuteras på konferensen. I EU beräknas användningen av konstgödsel öka med 20 procent till år 2050, samtidigt som jordbruket i Kaukasus och Centralasien utnyttjar vattenresurserna intensivt och ofta ineffektivt. Upp till hälften av bevattningsvattnet går förlorat på vägen till fälten på grund av föråldrade vattenledningssystem, vilket sätter stor press på vattenresurserna.
 
Ökad livsmedelsproduktion – en utmaning
 
Den årliga jordbruksproduktionen i Europa och Centralasien förväntas bli 20 procent högre år 2050 i jämfört med 2005/2007. Merparten av den förväntade ökningen kommer enligt rapporten sannolikt komma från högre avkastning på befintlig mark och inte genom att ny mark tas i bruk.
 
Skulle ökningen av jordbruksproduktionen ske med nuvarande produktionsmetoder så innebär det en ökad användning av konstgödsel och andra kemiska insatsvaror. Vattenanvändningen i jordbruket i Kaukasus och Centralasien kommer troligen fortsätta att ligga på ohållbara nivåer, för att kunna stödja den stora jordbrukstillväxten i regionen som beräknas till 0,81 procent per år. Dessa utmaningar måste enligt FAO:s rapport beaktas av regeringar vid utformningen av framtida policys.
 
Vid FAO:s regionala konferens för Europa och Centralasien samlas ministrar och tjänstemän från 53 länder och EU för att diskutera policys och trender samt för att besluta om organisationens framtida arbete i regionen.
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor