fao2010-11-16_nordkorea
FAO: Nordkorea står inför ett allvarligt spannmålsunderskott
Omkring fem miljoner människor i Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea) kommer att drabbas av livsmedelsbrist trots en relativt god skörd och viss ökning av livsmedelstillgången, visar en rapport från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och FN:s livsmedelsprogram (WFP) som publiceras idag.
 
En grupp från FAO/WFP med uppdrag att utvärdera tillståndet för livsmedelsförsörjningen besökte Nordkorea i september och fann att landet är i behov av en spannmålsimport på uppskattningsvis 867 000 ton för det närmsta året (november 2010-oktober 2011). Regeringen planerar att importera cirka 325 000 ton, vilket lämnar ett livsmedelsunderskott på 542 000 ton. Uppdraget rekommenderar att 305 000 ton av det internationella matbiståndet ges till de mest utsatta befolkningsgrupperna.
 
Tomma spannmålsmagasin
Uppdraget för FAO/WFP omfattade sju av Nordkoreas tio provinser, vilka står för omkring 90 procent av landets spannmålsproduktion. De spannmålsmagasin som besöktes saknade helt lager av spannmål. Majs från sommarskörden fanns tillgängligt för utdelning i oktober, men var av dålig kvalitet då det innehöll föroreningar och var fuktskadat på grund av bristfälliga torkanläggningar.
 
I år fanns förhoppningen om en kraftigt ökad spannmålsproduktion som följd av bättre tillgång till insatsvaror i jordbruket, såsom växtnäringsämnen, bekämpningsmedel, traktorer, diesel och el. Förväntningarna omintetgjordes dock av en rad extrema väderhändelser, exempelvis intensivt regn som ledde till svåra översvämningar och förlust av skörd. Kombinationen av dessa faktorer resulterade i att ökningen endast blev tre procent i produktionen av basföda 2010/11 jämfört med 2009/10.
 
"Nordkoreas ekonomi har vuxit långsamt, under en procent per år, och landet har under många år lidit av ett betydande livsmedelsunderskott", säger Kisan Gunjal, ekonom på FAO och en av ledarna för utvärderingen. "Dessutom har produktionen inom de viktiga sektorerna jordbruk, skogsbruk och fiske varit oregelbunden och haft en negativ tillväxt under de senaste åren."
 
Livsmedelsbistånd avgörande
"De spannmålsransoner som regeringen genom sitt offentliga distributionssystem utdelar under 2010/11 uppskattas bidra till att cirka halva det dagliga energibehovet täcks i landet. En liten motgång i framtiden skulle kunna ge en allvarligt negativ inverkan och kan vara svår att begränsa om dessa kroniska underskott inte hanteras korrekt”, säger Joyce Luma, chef för WFP:s analysenhet för en tryggad livsmedelsförsörjning som också varit en av ledarna för utvärderingsuppdraget.
 
De som löper störst risk att drabbas av livsmedelsbrist är barn, gravida och ammande kvinnor, äldre samt de med en otryggad livsmedelsförsörjning i områden med utbredd undernäring.
 
Under senare år har den totala spannmålsproduktionen legat på ungefär 4,5 miljoner ton årligen, jämfört med de 5,35 miljoner ton som behövs enligt utvärderingen. Råris är den viktigaste grödan i Nordkorea följt av majs, potatis, vete, korn och sojabönor.
 
Förutom att upprätthålla program för livsmedelsbistånd i Nordkorea rekommenderar utvärderingen att anläggningar moderniseras för lagring av potatis, torkningsmetoder av säd förbättras, produktionen av proteinrika baljväxter ökar och en nationell politik som ger större stöd till hushållsträdgårdar utarbetas.
 
En annan metod för att öka andelen protein i den lokala kosten är att fler dammar anläggs för att kunna öka möjligheten till vattenbruk.

 

/FAO
 
Läs mer:
FAO/WFP North Korea crop and food security assessment report
FAO and katastrofer
Mer om Nordkorea
Global Information and Early Warning System
WFP