fao2012-05-02
Mul- och klövsjuka bekräftad
på Gazaremsan
Efter utbrott av den nya virusstammen av mul- och klövsjukan, SAT2, i Egypten och Libyen i februari befarades smittan spridas till närliggande områden, vilket den 19 april bekräftades när ett smittat djur upptäcktes i Rafah, en stad på Gazaremsan nära den egyptiska gränsen. Detta visar på betydelsen av att upprätthålla och intensifiera de internationella insatserna för att förhindra att viruset sprider sig ytterligare i Mellanöstern och Nordafrika, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).
 
SAT2-viruset är nytt för regionen vilket innebär att djuren inte har utvecklat någon resistens mot den.
 
”Smittor respekterar helt enkelt inte nationsgränser och om SAT2-formen av mul- och klövsjukan når längre in i Mellanöstern kan den sprida sig till stora områden och hota Gulfstaterna, södra och östra Europa och kanske vidare”, säger Juan Lubroth, FAO:s chefsveterinär och ledare för organisationens avdelning för djurhälsa.
 
Eftersom det fortfarande råder brist på vaccin mot SAT2-viruset så är prioriteten för tillfället att se till så att förflyttningar av djur begränsas för att undvika fortsatt spridning, säger han. En ökad kontroll av djurbesättningar för att kunna upptäcka smitta på ett tidigt stadium och få till stånd åtgärder mot nya utbrott är också avgörande.
 
Förflyttning av djur från Nilendeltat österut genom Sinaihalvön och norrut in i Gazaremsan har varit den största riskfaktorn för spridning av SAT2-viruset till Mellanösternregionen, där boskap utgör den viktigaste delen för hushållens livsmedelsförsörjning.
 
Smittan överförs via saliv från sjuka djur och viruset kan överleva utanför ett värddjur en längre tid samtidigt som det lätt sprids via smittat hö, stallar, maskiner, skor och kläder. Det kan till exempel spridas via handlarnas händer när de inspekterar djur på marknaden.
 
En annan sorts virusstam av SAT2 upptäcktes nyligen hos nötkreatur vid en karantänstation i Bahrain. Detta tydliggör vikten av en grundlig inspektion och förebyggande system vid handel med importerade växter, djur eller annat biologiskt material.
 
Mobilisering av vacciner
 
Efter officiella rapporter om SAT2-utbrottet i Egypten så implementerade Israel snabbt riktade vaccinåtgärder längs sin södra gräns för att på så vis skapa en skyddszon mot mul- och klövsjukan för de besättningar som löper störst risk att smittas.
 
Gazaremsan kommer till att börja med att erhålla 20 000 vaccindoser för att skydda sin värdefulla boskap. Ytterligare 40 000 doser för får och getter kommer att göras tillgängliga så snart som möjligt.
 
Samtidigt förhandlar FAO och den på FAO baserade Europakommissionen för bekämpning av mul- och klövsjuka (EuFMD) med producenter och vaccinlager för att få fram ytterligare vaccin i händelse av en vidare spridning av mul- och klövsjukan och en försämring av det nuvarande läget.
 
Den 2 maj anlände en grupp från det FAO/OIE-ledda krishanteringscentret för djurhälsa (CMC-AH) till Libyen för att ta ytterligare prover på smittade djur i syfte att bättre kunna karaktärisera viruset och därmed hitta och producera de mest lämpade vaccinen. På detta vis kan en maximal effekt uppnås vid en eventuell vaccinationskampanj. Gruppen kommer också bistå Libyens veterinärorgan med stöd för att stärka deras kontroll av utbrott av mul- och klövsjukan.
 
Ytterligare insatser
 
FAO har även varit involverade i ytterligare ett antal insatser, såsom:
 
Att utveckla en regional insatsplan i samarbete med de länder som hotas av en östlig spridning av SAT2 från Egypten, och en västlig sådan från Libyen.
 
Att hålla ett antal möten med veterinärtjänstemän från Mellanöstern, Nordafrika och södra Europa för att främja samordnade insatser och en effektiv implementering av insatsplanen.
 
Att arbeta genom CMC-AH och EuFMD för att tillhandahålla tekniskt stöd till Egypten för att möjliggöra en hantering av SAT2-epidemin.
 
Att utbilda veterinärer i regionen i virusprovtagning och metoder för diagnostisering för att identifiera den specifika SAT2-varianten av mul- och klövsjukan. Veterinärer som arbetar i högriskområden i Egypten och länder österut såsom Israel, Jordanien och de palestinska områdena, inklusive Västbanken, har försetts med ELISA, ett diagnostiseringskit som är enkelt att använda.
 
Mul- och klövsjukan, som påverkar de flesta klövdjur, leder till förödande konsekvenser för kött- och mjölkproduktion och kan orsaka en ökad dödlighet bland både dräktiga och unga djur. Viruset utgör inte en direkt hälsorisk för människor men mjölk och kött från smittade djur ska inte konsumeras eftersom alla produkter från boskap som kommer in i livsmedelskedjan endast bör komma från friska djur.
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor
 

t20