fao2012-05-30
Ingen hållbar utveckling
utan utplånandet av undernäring
En hållbar utveckling kan inte uppnås om inte hunger och undernäring utplånas, säger FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i ett policydokument som tagits fram inför Rio+20-mötet som hålls i Rio de Janeiro i juni.
 
”Vi kan inte kalla utvecklingen hållbar med en rådande situation där nästan var sjunde man, kvinna och barn lider av undernäring”, säger FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva.
 
”Strävan efter en tryggad livsmedelsförsörjning kan vara den väg som för samman de olika utmaningar vi står inför och bidrar till att skapa en hållbar framtid. Vid toppmötet i Rio har vi ett gyllene tillfälle att utveckla de områden där agendorna för en tryggad livsmedelsförsörjning och hållbarhet sammanfaller och att kunna säkerställa att detta sker”, tillägger han.
 
Trots betydande utvecklingsframsteg och framsteg inom livsmedelsproduktionen så är en av de största bristerna i dagens livsmedelssystem att hundratals miljoner människor går hungriga. Detta till följd av att de saknar möjligheter att producera eller köpa den mat som de behöver för att leva ett hälsosamt och produktivt liv, enligt FAO:s rapport.
 
”Att förbättra jordbruks- och livsmedelssystemen är avgörande för en värld med både friskare människor och mer hälsosamma ekosystem”, säger rapporten.
 
Rapporten Towards the future we want: end hunger and make the transition to sustainable agricultural and food systems, uppmanar regeringar att etablera och skydda rättigheter till resurser, särskilt för de fattiga, skapa incitament för en hållbar konsumtion och produktion, förespråka rättvisa och välfungerande jordbruks- och livsmedelsmarknader, reducera risker och öka motståndskraften för de mest utsatta samt investera offentliga medel i varor som är nödvändiga för allmänheten, främst innovationer och infrastruktur.
 
En länk mellan hunger och miljö
 
Rapporten betonar att en minskad hunger och en hållbar utveckling hör ihop och att bättre styrning av jordbruks- och livsmedelssystemen är nyckeln för att nå båda målen.
 
Jordbruks- och livsmedelssystemen tar redan idag en betydande mängd resurser i anspråk. Livsmedelssektorn står exempelvis för omkring 30 procent av världens energiförbrukning och jordbruks- och boskapssektorn står för 70 procent av all vattenanvändning.
 
Tre fjärdedelar av världens fattiga och hungrande lever på landsbygden och de flesta av dem är beroende av jordbruk och relaterade aktivteter för att kunna försörja sig. 40 procent av världens utarmade marker finns i områden med höga nivåer av fattigdom. ”Hunger sätter igång en ond spiral av minskad produktivitet, ökad fattigdom, trög ekonomisk utveckling och resursförstörelse”, står det i rapporten.
 
Enligt rapporten så är också tillgången till naturresurser – såsom mark, vatten eller skogar – livsnödvändig för de 2,5 miljarder människor som producerar mat för egen konsumtion och inkomst.
 
Bönderna som driver de 500 miljoner småskaliga lantbruken i låginkomstländer står inför en rad resursbegränsningar, vilket resulterar i en otillräcklig tillgång till mat och näringsämnen. De behöver tydliga besittningsrätter för att kunna främja en rättvis tillgång till mark och vatten samt en hållbar hantering av resurser som dessa.
 
Hållbar produktion och konsumtion av livsmedel
 
Systemen för livsmedelskonsumtion och -produktion måste effektiviseras. På konsumtionssidan behöver vi övergå till näringsriktig kost med mindre miljöpåverkan samt minska livsmedelsförlusterna efter skörd (food losses) och matsvinnet (food waste) genom hela livsmedelskedjan.
 
FAO beräknar att matsvinn och livsmedelsförluster i världen uppgår till 1,3 miljarder ton per år – omkring en tredjedel den totala matproduktionen för mänsklig konsumtion – vilket motsvarar mer än 10 procent av världens totala konsumtion räknat i kalorier.
 
Produktionssidan måste enligt rapporten i högre grad uppmärksamma hur resurser som jordmån, vatten och näringsämnen utarmas samt påverkan genom växthusgasutsläpp, föroreningar och försämrade ekosystem. De tjänster som naturen tillhandahåller, såsom ren luft och vatten (ekosystemtjänster), måste nyttjas ansvarsfullt och skyddas för att en hållbar utveckling ska kunna uppnås.
 
Mer med mindre
 
Jordbruket måste producera mer mat men med en minskad resursanvändning. FAO förespråkar en ekosystemansats för jordbruket som kallas ”Save and Grow” (Bevara och odla) vilken utgår från naturens eget bidrag för en tillväxt av jordbruket, exempelvis genom att bidra med organiskt material i marken, vattenflödesreglering, pollinering och en naturlig skadedjursbekämpning. ”Save and grow” förespråkar att insatsvarorna anpassas och att de tillförs vid rätt tidpunkt och i rätt mängd till anpassade grödor som är motståndskraftiga mot klimatförändringen och använder näringsämnen, vatten och externa insatsvaror mer effektivt.
 
9 miljarder människor att mätta
 
Världens befolkning förväntas år 2050 att uppgå till 9 miljarder människor samtidigt som inkomsterna ökar vilket resulterar i en stigande efterfrågan på livsmedel. Belastningen på världens jordbruks- och livsmedelssystem, och resurserna de använder, kommer att öka. Om inte riktade insatser kommer till stånd så kommer den 60-procentiga ökningen av livsmedelsproduktionen, som behövs för att möta den förväntade efterfrågan, ändå lämna över 300 miljoner människor i kronisk hunger år 2050 eftersom de kommer sakna möjligheten att få tillgång till mat. Deras livsmedelsförsörjning kan endast säkras genom att lämpliga arbeten skapas, högre löner ges, att de får ökad tillgång till produktionsmedel och att inkomster fördelas mer rättvist.
 
”Vi måste få med dem i samhällsbygget och stödja småskaliga lantbrukare och se till att inkomstgenererande möjligheter skapas. Samtidigt måste detta kompletteras med stärkta sociala skyddsnät och program för avlönade arbeten (cash-for-work-program) och kontantöverföringar, vilka bidrar till att de lokala produktions- och konsumtionsströmmarna stärks, ett arbete som bidrar till vårt gemensamma utvecklingsmål”, säger Graziano da Silva.
 
FAO anser att det är möjligt att mätta jordens befolkning om kraftfulla policybeslut tas för att förbättra fattiga människors tillgång till mat, begränsa matsvinnet samt följa upp hur jordbruksmark används för andra syften än livsmedelsproduktion. Allt beror på de val som görs idag vad gäller hanteringen av jordbruks- och livsmedelssystem, enligt rapporten.
 
Nödvändigt med förbättrad samhällsstyrning
 
FAO:s nya policydokument efterlyser en förbättrad styrning av livsmedels- och jordbrukssystemen då dessa är en förutsättning för en hållbar framtid. En del av debatten kring en god samhällsstyrning kommer också att behöva ta ställning till vem som ska stå för dessa kostnader.
 
Dokumentet beskriver en rättvis och effektiv samhällsstyrning som transparent, deltagande, resultatfokuserad och ansvarig – på global, regional, nationell och sub-nationell nivå.
 
FAO uppmanar de regeringar som deltar i Rio+20 att engagera sig i arbetet för att minska hunger och undernäring snabbare, att använda de frivilliga riktlinjerna för rätten till mat och markrättigheter för att uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning och en rättvis hållbar utveckling, att stödja arbetet med förbättrade tekniska och policyskapande insatser till lantbruksutvecklingen som kombinerar mål för en tryggad livsmedelförsörjning och miljö, att försäkra att kostnader och vinster av övergången till hållbara produktions- och konsumtionssystem för livsmedel fördelas på ett rättvist vis, att anta integrerade ansatser för att uppnå hållbara jordbruks- och livsmedelssystem samt att genomföra reformer som säkerställer att policys används och att avtal fullföljs.
 
/FAO
 
Foto: FAO.
 
/FoodMonitor