fao2012-06-07
Livsmedelspriserna sjunker kraftigt
Världens livsmedelspriser sjönk kraftigt i maj till följd av generellt sett god livsmedelstillgång, växande osäkerhet för världsekonomin och en stärkt dollar, säger FAO idag. FAO:s matprisindex mäter den månadsvisa förändringen av världsmarknadspriserna för en korg med livsmedelsråvaror, minskade med fyra procent i maj. Indexet snittade på 204 punkter, vilket var 9 punkter ned från april. Detta, den lägsta nivån sedan september 2011 och cirka 14 procent under toppnoteringen i februari 2011.
 
"Skördepriserna har sjunkit kraftigt från sin högsta nivå, men de är fortfarande höga och sårbara för ogynnsamma väderförhållanden under de kommande tillväxtmånaderna", säger FAO:s spannmålsanalytiker Abdolreza Abbassian.
 
FAO har samtidigt höjt prognosen för den totala spannmålsproduktionen i världen med 48,5 miljoner ton sedan maj, främst på grund av en förväntad rekordskörd av majs i USA. FAO:s senaste spannmålsproduktionsprognos för 2012 hamnar på rekordnivån 2 419 miljoner ton totalt, vilket är 3,2 procent upp jämfört med 2011. Merparten av ökningen förväntas komma från den nordamerikanska majsproduktionen som tidigt gick in i planteringsfas och nu gynnas av goda odlingsförhållanden. Detta resulterar i att fodersädsproduktionen förväntas uppgå till 1 248 miljoner ton, vilket innebär en kraftig ökning på 85 miljoner ton jämfört med föregående års produktion.
 
På sina håll pågår dock planteringssäsongen fortfarande och många grödor befinner sig ännu på tidiga utvecklingsstadier, vilket innebär att den slutliga skörden kraftigt beror på väderförhållandena under de kommande månaderna.
 
Riset är nu plantarerat i flera länder på norra halvklotet och den globala produktionsprognosen ser med en 2,2 procentig ökning ut att bli bättre för 2012 än för 2011 . Risproduktionen förväntas hamna på omkring 490 miljoner ton totalt, vilket huvudsakligen är en följd av att odlingsytorna ökat i Asien.
 
För vete däremot, pekar de senaste indikationerna på en cirka 3-procentig nedgång för 2012 års produktion, till 680 miljoner ton, vilket fortfarande är en bra bit över genomsnittet de senaste fem åren.
 
Spannmålsanvändningen i världen förväntas öka med minst 2 procent för 2012/13 till sammanlagt 2 376 miljoner ton. Fodersädsanvändningen förväntas öka med 3,8 procent, medan livsmedelskonsumtionen beräknas öka med drygt 1 procent, vilket i stort är i takt med världens befolkningstillväxt.
 
Med den aktuella prognosen, skulle världens spannmålsproduktion överstiga den förväntade användningen för 2012/13 (vilken har reviderats upp med 19 miljoner ton eller 1 procent sedan förra månaden) och leda till en ansenlig påfyllnad av världens spannmålslager och ge en ökning på 36 miljoner ton, eller 7 procent, jämfört med föregående säsong.
 
/FAO
 
Foto: FAO.
 
/FoodMonitor