fao2012-06-11
FAO:
insatserna mot barnarbete
måste trappas upp
Den internationella målsättningen om att eliminera de värsta formerna av barnarbete till 2016 kommer inte att nås om världens länder inte ökar sina ansträngningar för att bekämpa barnarbete inom jordbruket. Det meddelar FAO idag inför den Internationella dagen mot barnarbete den 12 juni.
 
Barnarbetet omfattar omkring 215 miljoner barn världen över, av dessa arbetar 130 miljoner pojkar och flickor mellan 5 och 17 år inom jordbruket, vilket även innefattar boskapsskötsel, fiske och skogsbruk. Många av dem utför arbetsuppgifter med fara för sitt egen hälsa. De flesta är obetalda familjearbetare och endast en av fem får betalt, enligt den internationella arbetsorganisationen (ILO). Fattigdom är ofta huvudorsaken till den omfattande utbredningen av barnarbete på landsbygden. 
 
Riskfyllda arbeten har inte bara negativa inverkningar på ett barns hälsa och, säkerhet utan påverkar även deras värderingar. Det finns många och allvarliga exempel på riskfyllda arbetsuppgifter inom jordbruket. Barn som arbetar på odlingsmark där bekämpningsmedel används, hålls vakna om nätterna på fiskebåtar eller bär tungt i arbetet är bara ett några exempel på arbeten som kan vara skadliga för deras fysiska utveckling. 
 
”Barnarbete är ett övergrepp på de mänskliga rättigheterna och ett hinder mot både en hållbar utveckling inom jordbruket och en tryggad livsmedelsförsörjning”, säger FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva. 
 
”Arbete som skadar barns hälsa och utveckling kan få långtgående effekter in i vuxenlivet och barnarbete har upprepade gånger visat sig ha en negativ inverkan på utbildningsnivån. Dessutom försvårar barnarbete för insatser som syftar till att skapa goda arbetstillfällen åt ungdomar, något som är utgör en viktig komponent för ett vitaliserat jordbruk och en minskad fattigdom runt om i världen”, tillägger han. 
 
2006 beslöt regeringar, tillsammans med arbetar- och arbetsgivarorganisationer att de skulle eliminera de värsta formerna av barnarbete, vilket inkluderar riskfyllda arbeten, till 2016. Under 2010 antog det internationella samfundet Färdplanen för ett avskaffande av de värsta formerna av barnarbete till 2016, ett dokument som uppmärksammar förekomsten av barnarbete inom jordbruket. 
 
Fokus på det småskaliga jordbruket
 
Enligt FAO är insatser mot barnarbete ofta inriktade på den internationella marknaden och den produktion som går på export, såsom kakao- och bomullsindustrin. Men i verkligheten sker majoriteten av barnarbetet inom jordbruket på en småskalig, familjebaserad nivå. Vanliga arbetsområden inkluderar odling av grödor, fiske, skogsbruk och boskapsskötsel. 
 
”Det är vårat ansvar att stödja fattiga landsbygdsfamiljer så att deras barn kan gå i skolan istället för att arbeta. Varje barn har rätt till en utbildning,” tillägger Graziano da Silva. 
 
Barnarbete är ett mångfacetterat problem som inte underlättas av att jordbruket till stor del är en oreglerad sektor. Men många länder visar på stora framsteg genom ambitiösa åtaganden och framtidsvisioner. 
 
Exemplet Kambodja
 
Kambodja har genomfört flera konkreta åtgärder för att bekämpa barnarbetet inom fiske och vattenbruk. Med stöd från FAO och ILO har den kambodjanska myndigheten för fiskefrågor integrerat målsättningar om minskat barnarbete i sin strategiska tioårsplan och riktlinjerna för ett ansvarsfullt fiske. Fiskesamhällen har dessutom själva gjort åtaganden för att motverka barnarbete på lokal nivå inom ramen för arbetet med ett hållbart småskaligt fiske. 
 
”Vi uppmanar andra länder att följa Kambodjas exempel och genomföra konkreta insatser på policynivå och göra åtaganden för att eliminera barnarbete i fiskerinäringen”, säger  Árnie M. Mathiesen, undergeneraldirektör på FAO:s avdelning för fiske och vattenbruk. 
 
”Med tanke på de utmaningar som fattigdom och bristande arbetslagstiftning utgör på landsbygden och i andra avsides belägna områden, är lokalsamhällens ansvarstagande och engagemang särskilt viktigt för att uppnå hållbara lösningar”, tillägger han. 
 
Innovativa program grundade på rättigheter som kombinerar samhällsansvar och jordbruksbaserade lösningar kan bli ett framgångsrecept. Utveckling och implementering av den här typen av insatser skulle inte bara förbättra inkomsterna och bidra till en tryggad livsmedelsförsörjning, utan även främja en stärkt arbetsmarknadslagstiftning. 
 
Det Internationella partnerskapet för samarbete om barnarbete i jordbruket (International Partnership for Cooperation on Child Labour in Agriculture), som samlar FAO, ILO, IFPRI/CGIAR, IUF och IFAD, syftar till att stödja hållbara alternativ till barnarbete inom jordbruket. Inom ramen för avtalet arbetar organisationerna tillsammans med bland annat nationella arbets-, jordbruks-, fiske- och skogsbruksministerier, samt med producent-, arbetar-, arbetsgivar- och jordbruksforskningsorganisationer. 
 
FAO:s arbete för att förbättra familjers möjligheter till en skälig inkomst, en stabil livsmedelstillgång och ett tillräckligt näringsintag, stärker familjer och skapar möjligheter  för barn att gå i skolan istället för att arbeta. Program som stödjer inkomstdiversifiering, riskhantering, naturresursförvaltning, utbildning på landsbygden och arbetsbesparande teknologi, tar alla itu med själva grundorsaken till barnarbete inom jordbruket och bidrar på så vis till att skapa de hållbara lösningar som krävs för att kunna avskaffa barnarbete på lång sikt. 
 
/FAO 
 
Foto: FAO.
 
/FoodMonitor