Länsstyrelserna klarar
inte kontrollen av
livsmedelsproduktionen
Livsmedelsverket har sammanställt länsstyrelsernas rapportering av livsmedelskontrollen för 2010 och 2011. Resultatet är skrämmande. Bristerna i kontrollverksamheten är stor.
– Det här gör att vissa branscher inte kontrolleras idag. Det är inte acceptabelt, säger Katarina Bäcklund Stålenheim, statsinspektör på Livsmedelsverket.
 
Enligt Livsmedelsverket har det totala antalet kontroller som Länsstyrelserna utför inom primärproduktionen minskat med närmare 35 procent sedan 2008.
 
I Sverige finns det enligt Livsmedelsverket cirka 80 000 primärproducenter. Till primärproduktion räknas odling av frukt och grönsaker, spannmål, uppfödning av djur, mjölk- och äggproduktion men även jakt, fiske och insamling av vilda bär och svamp.
 
Branscher som enligt myndigheten kontrollerades i mycket liten utsträckning eller inte alls under 2010 och 2011 var frilandsodling av bladgrönsaker, odling av bär, frukt, köksväxter och baljväxter, uppfödning av fjäderfä, fiske och odling och av fisk- och kräftdjur.
 
– Bristerna kan bero på att kontrollen fortfarande är under uppbyggnad, men det är tydligt att det går alldeles för långsamt. Resursbrist anges också som skäl, säger Katarina Bäcklund Stålenheim.
 
Länsstyrelserna följer inte heller den vägledning som Livsmedelsverket har tagit fram i samarbete med Jordbruksverket.
 
– Tyvärr följer inte länsstyrelserna, med något enstaka undantag, vägledningen och de fokuserar inte kontrollen där den gör störst nytta ur ett folkhälsoperspektiv, säger Katarina Bäcklund Stålenheim.
 
/FoodMonitor
 

t20