FAO:
Afrikas städer måste bli ”grönare”
Stadsbefolkningen ökar snabbare i Afrikas städer än i någon annan region i världen, men många av dessa stadsregioner har svårt med att möta den växande efterfrågan på mat som befolkningsökningen medför. I en nyutkommen FAO-rapport uppmanas beslutsfattare att agera för att de afrikanska städerna blir ”grönare”, så att människor kan få tillräckligt med mat och möjlighet till inkomst på ett hållbart sätt. 
Rapporten, Växande gröna städer i Afrika, är den första lägesrapporten som behandlar grönsaksodling i städer och i stadsnära områden i Afrika. Rapporten beskriver de odlingar som sker i enskilda hushåll, skolor, lokala och småskaliga kommersiella odlingar där det produceras frukt och grönsaker. Rapporten bygger på undersökningar och fallstudier från 31 länder runtom den afrikanska kontinenten. Den innehåller rekommendationer om hur städer kan förebereda sig för den snabbt ökande efterfrågan på mat och andra grundläggande behov.  
Under det senaste decenniet har flera afrikanska länder upplevt en stark ekonomisk tillväxt, vilket har lett till en ökad urbanisering och höjda förhoppningar om en framtid med delat välstånd. Ett ökat antal människor som lämnar landsbygden och flyttar till stadsregionen upplever dock endast en liten, om ens någon, förbättring i sin vardag.
Mer än hälften av de afrikanska stadsborna lever i slumområden. Upp till 200 miljoner av dessa lever på mindre än två dollar om dagen och kroniskt undernärda barn är lika vanligt i städerna som på landsbygden.
”Att uppnå en värld utan hunger, där allas näringsbehov tillgodoses och en motståndskraftig livsmedelsproduktion skapas är lika angeläget i de afrikanska städerna som på den afrikanska landsbygden”. Så lyder förordet på rapporten av Modibo Traoré, undergeneraldirektör på FAO:s avdelning för Jordbruk- och konsumentskydd.
“Afrikanska beslutsfattare måste se till att ändra riktning som leder bort från den nuvarande ohållbara urbaniseringsprocessen mot ”grönare” städer som säkrar livsmedelstillgången, ger möjligheter till anständigt arbete och inkomst, och en ren miljö för alla medborgare”, fortsätter han. 
Rapporten publicerades under förberedelserna för den sjätte upplagan av the World Urban Forum i Neapel, Italien (1-7 september). Ett forum som inrättades av FN för att undersöka ett av de mest akuta problem som världen nu står inför: snabb urbanisering och dess effekter på lokala samhällen, städer, ekonomier, klimatförändringen och politiken.
Vid slutet av detta årtionde kommer 24 av världens 30 snabbast växande städer ligga i Afrika. Rapporten hänvisar till undersökningar som förutspår en fördubbling av den urbana befolkningen i Afrika söder om Sahara mellan 2010 och 2030, från cirka 300 miljoner till 600 miljoner. 
Hållbar småskalig odling
Rapporten, Växande gröna städer i Afrika, beskriver också problem och utmaningar för det framtida småskaliga kommersiella grönsaksodlingarna - den bevattnade kommersiella produktionen av frukt och grönsaker i urbana miljöer.
I 10 av 27 undersökta länderna är småskalig kommersiell odling den enskilt viktigaste källan till färsk frukt och grönsaker och den näst viktigaste källan i sex av de undersökta länderna. Småskaliga kommersiella grönsaksodlingar är en verksamhet som har vuxit trots det fått relativt lite uppmärksamhet, reglering eller stöd. I vissa städer blir dock denna typ av odling allt mer ohållbar: för att maximera avkastningen har odlarna ökat användningen av bekämpningsmedel och förorenat vatten.
Rapporten uppmanar regeringar och kommunala myndigheter att samarbeta med odlare, förädlare, leverantörer och återförsäljare för att ge politisk-, logistiskt- och utbildningsstöd som det stadsnära småskaliga kommersiella grönsaksodlingarna behöver för att kunna bli hållbara verksamheter.
Bland de specifika rekommendationerna riktat mot beslutsfattare föreslås det att särskild mark och vatten avsätts för småskaliga grönsaksodlingar. Småbrukare uppmuntras att anta FAO:s jordbruksmodell för hållbar produktion, ”Save and Grow”. Med denna modell hoppas man kunna öka avkastningen samtidigt som man bevarar och förbättrar naturresurserna, vilket uppnås genom att använda rätt mängd bekämpningsmedel, växtnäringsämne och utsäde vid rätt tillfälle.
FAO och urban odling
FAO:s program för urban och stadsnära grönsaksodling hjälper städer med att säkerhetsställa tillgången till näringsrika färskvaror för befolkningen till ett bra pris. Detta görs framför allt genom stöd till småskaliga trädgårdsodlingar inom en 30 kilometers radie från stadskärnorna.
FAO stödjer även åtgärder för att hjälpa låginkomsttagare i städer med att odla sitt eget - ett sätt som förbättrar kvaliteten på deras kost och dessutom hjälper dem spara pengar för andra behov samt skapar inkomstmöjligheter genom en försäljning av överskotten.
/FAO
/FoodMonitor