Boskapssektorn kan göra mer
för att bekämpa fattigdomen
”Omkring 750 miljoner fattiga människor är till stor del försörjda genom boskapsskötsel men det är endast en minoritet av dessa som har kunnat dra fördel av de möjligheter som tillväxten inom boskapssektorn medfört”, skriver FAO i en ny rapport.
"Vanligtvis utformar inte regeringar medvetet en politik som utesluter fattiga, men enbart ekonomisk tillväxt räcker inte för att fattigdomen ska kunna bekämpas och detta är något som förbises ofta.”
Rapporten, om animalieproduktion och fattigdomsbekämpning, Livestock sector development for poverty reduction: an economic and policy perspective, beskriver en rad perspektiv och sammanställer information från ett brett utbud av källor. Här framkommer att investeringar i boskapssektorn kan upprätthålla försörjningen och stimulera den ekonomiska tillväxten.
Rapporten framhåller att det är viktigt att inte använda samma strategier för policyutveckling och institutionella reformer överallt, utan de måste anpassas till varje lands unika förhållanden. Genom att skapa utrymme för att experimentera kan man ta lärdom av sina fram- och motgångar och därmed identifiera de institutionella och policyreformer som är bäst lämpade.
Författarna betonar även hur viktigt det är för regeringar, givare och andra att skilja på policyer som leder till ekonomisk tillväxt inom boskapssektorn och de policyer och institutionella reformer som hjälper de allra fattigaste familjerna att överleva eller förbättra sina försörjningsmöjligheter.
Detta är extra betydelsefullt i områden där fattigdomen hos boskapsskötare är särskilt utbredd. I Afrika söder om Sahara, till exempel, beräknas det att mer än 85 procent av fattiga boskapsskötare lever i extrem fattigdom.
Författarna noterar vidare att för människor som lever i extrem fattigdom, ”är boskap inte något som ger tillväxtmöjligheter utan utgör mer ett socialt skyddsnät - ett redskap för överlevnad snarare än ett verktyg för utveckling.
Rapporten är den sista i en serie av publikationer skrivna under FAO-intiativet, Pro-poor Livestock Policy Initiative (PPLPI), som är ett tioårigt internationellt projekt som främst finansieras av Storbritanniens departement för internationell utveckling (DFID). Ett projekt för att förbättra styrningen av boskapssektorn så att fördelarna för fattiga människor ökar.
/FAO
/FoodMonitor