FAO: jordbruksindustrin bör göra långsiktiga investeringar för att motverka hungern
För att komma till rätta med hungern i världen krävs ett ökat samarbete mellan regeringar, det civila samhället, lantbruksorganisationer och den privata sektorn. Detta uttryckte den Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) vid en konferens i Istanbul som samlade beslutsfattare från jordbrukssektorn för att diskutera vilken roll jordbruksinvesteringar kan spela för att trygga livsmedelsförsörjningen i området från Centralasien till Nordafrika.
Det finns stora möjligheter att öka livsmedelsproduktionen i området, men för att helt trygga livsmedelsförsörjningen kvarstår många utmaningar.
Under konferensen uppmanade EBRD och FAO den privata sektorn, att göra rejäla investeringar i jordbruket för att långsiktigt komma till rätta med hungern.
Vidare uppmanar de två organisationerna regeringar till att främja policyer som möjliggör investeringar från den privata sektorn.
”Det här är förmodligen den hittills största sammankomsten med representanter från den privata sektorn med avsikt att diskutera en tryggade livsmedelsförsörjningen och vi blev imponerade över den positiva respons vi fått från de inbjudna företagen,” säger EBRD:s president Suma Chakrabarti.
”Det visar att den privata sektorn anser att frågan om livsmedelstillgången är viktig. Mötet är ännu ett steg framåt för den privata sektorn att bidra till en förbättrad livsmedelsproduktion och en ökad sysselsättning”, tillägger han.
“Vi kan inte komma till rätta med hungern och vi kan inte trygga tillgången till mat utan ett aktivt deltagande från alla samhällssektorer,” säger FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva på konferensen. Han tillade att förutom viktiga investeringar, både finansiellt och annat stöd, kan den privata sektorn bidra med politiskt stöd som är avgörande för att trygga livsmedelsförsörjningen. Vi måste finna samförstånd och mobilisera alla berörda parter mot detta mål. Genom att inkludera den privata sektorn kommer nationella och internationella insatser mot hungern få en ökad legitimitet.
Marknadsintegrering
Under konferensen diskuterades handelsvillkoren mellan övergångsekonomier och länder i södra och östra Medelhavetsområdet och hur de kan förbättras.
Olika modeller för marknadsintegrering för att utveckla jordbruket och effektivisera livsmedelskedjan togs även upp. Exempelvis diskuterades jordbrukskooperativ som en väg för att öka delaktigheten inom livsmedelssystemet.
Under året har EBRD och FAO ökat sina insatser för att stimulera investeringar från den privata sektorn inom jordbruksindustrin i södra och östra Medelhavsområdet. Detta återspeglar de båda organisationernas målsättning med att stärka banden mellan den privata och offentliga sektorn vad gäller hungerbekämpning och hållbar utveckling.
EBRD och FAO uppmuntrar också till ett effektivt utnyttjande av resurser, vilket bland annat innebär "mer mat per droppe" av vatten och växtnäringsämnen.
Sedan samarbetet mellan FAO och EBRD började 1994 har 90 tekniska biståndsprojekt, till ett sammanlagt värde av cirka 12 miljoner dollar, genomförts. Dessa projekt har bidragit till att komma till rätta med institutionella och rättsliga hinder, samt förbättrat öppenheten och effektiviteten längs hela livsmedelskedjan i alla de länder där EBRD är verksam.
/FAO
/FoodMonitor