FAO och Haitis regering
efterlyser 74 miljoner dollar
Vid ett möte med Haitis president Michel Joseph Martelly framhöll FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva behovet av ökade investeringar i landet för att stärka landet långsiktigt.
Graziano da Silva underströk att landet har FAO:s stöd både i form av riktade krisinsatser och insatser mot de bakomliggande orsakerna till den osäkra livsmedelsförsörjningen och fattigdomen i landet. Målsättningen är att, "göra haitier, särskilt lantbrukare, mindre sårbara för klimatförändringen och andra utmaningar. Men det finns bara ett sätt att uppnå detta och det är investeringar”, betonade han. ”Investerar vi inte idag, kommer vi få betala för det imorgon”, sa FAO:s generaldirektör.
FAO och Haitis regering efterlyser 74 miljoner dollar för de kommande 12 månaderna för att återuppbygga landets jordbrukssektor i kölvattnet av orkanen Sandy, den tropiska stormen Isak och den torka som drabbade landet tidigare i år. Tillsammans orsakade dessa händelser enorma skador på Haitis fiske och jordbruk. I oktober var det två miljoner haitier som upplevde en osäker livsmedelsförsörjning och näringsintag.
Under mötet på FAO:s huvudkontor tackade President Martelly för organisationens "betydelsefulla arbete" i Haiti. "Det är en framgångshistoria", sade han.
"Vi har lidit en hel del men saker och ting håller på att förändras”, förklarade Martelly och välkomnade potentiella investerare och sakkunniga att komma och se "det nya Haiti". 
Han betonade att inget land någonsin har tagit sig ur fattigdom med enbart välgörenhet och tillade att investeringar är avgörande för ett land som Haiti, där möjligheterna både inom jordbruket och inom andra sektorer, såsom energi, finns i överflöd. 
Försörjningsmöjligheter hotade
FAO:s undergeneraldirektör för avdelningen för tekniskt samarbete, Laurent Thomas, konstaterade att, "om vi inte agerar snart kommer försörjningsmöjligheterna för de dryga 60 procent av befolkningen som är beroende av jordbruket för sin försörjning, att äventyras". FAO och Haitis regering efterlyser medel för att så snabbt som möjligt kunna understödja småbrukare i att plantera grödor för nästa års skörd. Nästa planteringssäsong inleds i december.
Orkanen Sandy var den tredje katastrofen inom loppet av några månader som drabbade landet. De sammanlagda skadorna på jordbrukssektorn, som står för 25 procent av Haitis BNP och sysselsätter upp till två tredjedelar av befolkningen, har uppskattats till 254 miljoner dollar.
De 74 miljoner dollar som Haitis regering och FAO efterlyser för jordbrukssektorn är tänkt att användas för att återupprätta bevattningssystemen och infrastruktur på landsbygden; återställa flodstränder, raviner och tillhörande avrinningsområden. Bland annat med trädplanteringar som motverkar översvämningar.
Vidare kommer pengarna att användas för att återupprätta den lokala fröproduktionen, tillhandahålla utsäde, växtnäring och jordbruksredskap, vaccinering av boskap och parasitkontroll, stödja inlandsfiske, skydda mangroveträd vilka fungerar som ett skydd längst Haitis kust. Slutligen ska pengarna användas till kapacitetsuppbyggnad i form av utbildning i katastrofberedskap.
Kombination av miljö- och ekonomiska åtgärder
Av de efterfrågade 74 miljoner är det hittills 2,7 miljoner som är klara, ytterligare 5 till 6 miljoner har aviserats av olika givare. Som svar på den nuvarande krisen kommer FAO genomföra projekt både på kort- och medellång sikt. Att lyckas kombinera både ekonomiska och miljömässiga åtgärder kommer att vara av avgörande betydelse för Haitis framtida utveckling.
FAO har i samarbete med Haitis regering utfört insatser för omkring 10 miljoner dollar i år, dessa inkluderar:
1. Stöd till bönder att återuppta odlings- och animalieproduktionen genom att tillhandahålla högavkastande utsäde och planteringsutrustning, redskap och veterinärvård samt utbildning odlingsteknik, djurhållning och krisberedskap;
2. Stöd till fröodlingsorganisationer med produktion av kvalitetsutsäde av majs och bönor;
3. Återplantering, restaurera avrinningsområden, bygga vattenmagasin och utbilda lantbrukare i hållbar mark- och vattenanvändning;
4. Stadsjordbruksprojekt som förser stadsbor med färsk, prisvärd mat. Grönsaker kan odlas i gamla däck eller i plasttråg som installeras i små utrymmen på hustak eller innegårdar.
FAO har också bistått Haitis regering i framtagandet av landets jordbruks- och utvecklingspolitik (2010-2025), en nationell plan för jordbruksinvesteringar (2010-2015) och en nationell plan för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition (2010-2015).
/FAO
/FoodMonitor

t20