Illegalt fiske bekämpas med
nya internationella riktlinjer
Efter flera år av förhandlingar har nu framsteg uppnåtts för att förhindra illegalt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) vilket utgör ett av de största hoten mot ett hållbart fiske och relaterade försörjningsmöjligheter.
Beslutet om de internationella riktlinjerna fattades genom en FAO-ledd samrådsprocess och avser att minska IUU-fisket genom att ge flaggstater, de länder som registrerar fiskefartyg och godkänner den flagg som fartygen seglar under, ett större redovisningsansvar.
Efter fem år av konsensusbyggande kunde FAO:s medlemsländer enas om de frivilliga riktlinjerna för flaggstaters uppförande ”Voluntary Guidelines for Flag State Performance”. Riktlinjerna kommer att presenteras för godkännande av FAO:s fiskerikommitté (COFI) vid nästa möte i juni, 2014.
Riktlinjerna innehåller rekommendationer och metoder för att kräva, uppmuntra och hjälpa flaggstater att uppfylla sina internationella åtaganden och skyldigheter när det gäller flaggning och kontroll av fiskefartyg. Riktlinjerna presenterar även möjliga åtgärder om inte reglerna följs.
Det är allmänt känt att IUU-fisket är omfattande och har intensifierats under de två senaste decennierna, dock finns det inte några exakta siffror på hur stor omfattning det rör sig om.
Samrådet finansierades av Kanadas, Norge, Nya Zeelands och USAs regeringar tillsammans med EU-kommissionen.
Ett genombrott
”De frivilliga riktlinjerna är ett verkligt genombrott. De kommer att bli ett värdefullt verktyg i arbetet med att förebygga, motverka och bekämpa olagligt, oregistrerat och oreglerat fiske” sa Árni Mathiesen, FAO:s undergeneraldirektör för fiske och vattenbruk.
”I slutändan kan dessa riktlinjer bidra till att säkerställa ett långsiktigt bevarande och hållbart utnyttjande av dyrbara, levande marina resurser och ekosystem”, tillade Mathiesen. ”Vi står alla inför utmaningen att skapa en hållbar utveckling och dessa riktlinjer ger länder möjligheten att arbeta tillsammans för att möta denna utmaning”.
De föreslagna riktlinjerna är omfattande och inkluderar bland annat kriterier och rutiner för utvärdering och uppföljning samt utökat samarbete mellan flaggstater och kuststater. Riktlinjerna fokuserar även på olika sätt som kan uppmuntra flaggstater att följa reglerna och förhindra överträdelser, olika sätt att samarbeta med utvecklingsländer och bistå med kapacitetsutveckling samt vilken roll FAO kan spela för att stödja dessa processer.
Stöd från FAO
Förutom att ha samordnat utvecklandet av riktlinjerna kommer FAO också följa upp och rapportera om hur riktlinjerna implementeras till COFI. FAO kommer också att bistå med teknisk expertis till de länder som behöver stöd. Detta stöd kan komma att innefatta åtgärder för att utveckla lämpliga juridiska riktlinjer och åtgärder, stärka institutionella organisationer och den infrastruktur som behövs för att säkerställa tillräckliga fartygskontroller. Det kan även inkludera att utveckla eller förbättra övervaknings- och kontrollsystem (MCS) av fiskefartyg samt utbildning.
”Vissa flaggstater kan komma att behöva mer stöd än andra, särskilt utvecklingsländer. I vissa fall saknas institutioner och det tekniska kunnande som behövs och det kan även vara ont om kompetent personal och finansiella resurser. Det kan även vara så att det saknas möjligheter att kunna rikta insatser och investera de tillgängliga resurser som finns för att effektivt kunna följa de internationella lagar som flaggstaterna är skyldiga att göra. I dessa fall kan det finnas ett större behov av att bygga upp en medvetenhet om de långsiktiga fördelarna med att följa de regler som satts upp”, säger Matthew Camilleri från FAO:s avdelning för ekonomi, fiskeri- och vattenbrukspolicy.
Riktlinjerna bygger på befintlig nationell rätt; till exempel FN:s konvention om havsrätt från den 10 december 1982 och andra internationella dokument såsom FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt fiske från 1995 och FAO:s internationella handlingsplan från 2001 för att förebygga, motverka och bekämpa IUU-fiske.
Fiskerikommittén
COFI är det enda globala mellanstatliga forum där internationella fiske-, vattenbruksfrågor och problem regelbundet granskas. Rekommendationerna som ges riktas främst till regeringar, regionala fiskeorganisationer, frivilligorganisationer, fiskeriarbetare, FAO och det internationella samfundet.
COFI betonar betydelsen av att flaggstaterna följer riktlinjerna med tanke på deras skyldigheter enligt internationell rätt.
/FAO
/FoodMonitor