aflatoxinIMG 7809
Mögelgift i Arlas mjölk
Mjölkbolaget Arlas mejeri i Linköping har tagit emot mjölk med skyhöga halter av det cancerogena mögelgiftet aflatoxin från bönder i Östergötland. Bönderna hade använt kontaminerat foder. Arla medger att konsumenter kan ha drabbats innan mjölken stoppades. Men i så fall ska giftet ha varit utspätt.
– Antagligen har det varit en väldigt kort tid. Ingen mjölk gick ut som var över gränsvärdet, säger Anna Widell på LRF Mjölk, som Arla har skickat fram för att svara på frågor.
– Fodret levererades till gårdarna den 5 april och den 10 april hade vi provsvar från kontrollen. 
Det hela började alltså med att Arla den 10 april i ett kontrollprogram upptäckte förhöjda halter av aflatoxin i ett samlingsprov som tagits hos mejeriet i Linköping.
Arla kunde snabbt identifiera fyra gårdar som levererat mjölk som innehöll upp till 800 nanogram aflatoxin per liter, vilket är 16 gånger mer än gällande gränsvärde.
Aflatoxin är enligt Livsmedelsverket så giftigt att det skadar människor i alla halter. Giftet är cancerframkallande och bildas av mögelsvampar som kan växa på bland annat ris och jordnötter. Enligt myndigheten finns det ingen ”säker” halt vid exponering för aflatoxin.
Arlas utredning visade att samtliga bönder som hade aflatoxin i sin mjölk hade köpt foder från fodertillverkaren Orga Kvarn.
Det visade sig också att fodret som Orga Kvarn tillverkat innehöll riskli. Risråvaran kom från livsmedelsföretaget Scandinavian Rice Mill and Food AB med säte i Stockholm och lager i Åhus.
Orga Kvarn har enligt uppgift köpt cirka 8.1 ton riskli av Scandinavian Rice Mill and Food AB den senaste tiden.
Men Scandinavian Rice Mill and Food AB, som importerar ris från Pakistan, har enligt Jordbruksverket inte registrerat sig som fodertillverkare och får därför inte tillverka eller sälja foder.
– Det innebär att man inte haft någon offentlig foderkontroll. Det är ingen på Jordbruksverket som har varit och tittat på att deras risklihantering är ok, säger Klara Eskilsson.
– Vi kan komma att åtalsanmäla. Men i det akuta läget fokuserar vi på att förhindra att osäkert foder finns på marknaden eller används. Vilka rättsliga åtgärder som kommer att vidtas mot företaget är en senare fråga.
Enligt intygen från leverantören i Pakistan som FoodMonitor tagit del av så innehöll risråvaran när den testades där som mest cirka 3 mikrogram aflatoxin per kilo.
Det är väsentligt lägre än gränsvärdet inom EU som ligger på 20 mikrogram per kilo.
Men när det färdiga fodret testas som levererats till de drabbade mjölkbönderna av Orga Kvarn innehåller detta plötsligt upp till hela 87 mikrogram aflatoxin per kilo.
Det är hela 17 gånger mer än EU-gränsvärdet för foder till mjölkkor, och 43 gånger mer än det i Sverige antagna branschgränsvärdet. 
Det står nu alltså klart att Arla inte i tid hunnit stoppa den kontaminerade mjölken från att nå konsumenter innan bolaget slog larm den 10 april.
– Vi pratar om ett par dagar, säger Anna Widell.
Samtidigt har FoodMonitor uppgifter som säger att Orga Kvarn köpt riskli från Scandinavian Rice Mill and Food AB i åtminstone två år.
Men eftersom inga analyser gjordes av den mjölk som levererades innan den 10 april, och där det aktuella risklit har använts, vet inte Arla hur mycket gift som fanns i mjölken som gick ut till konsumenter.
Enligt uppgift till FoodMonitor är de drabbade bönderna, som helt ovetandes använde foder med mögelgiftet, nu mycket oroliga över det inträffade.
Det är också oklart om bönderna druckit den förgiftade råmjölken själva eller sålt till andra än Arla.
Får bönderna leverera mjölk till Arla igen?
– Gårdarna fick börja leverera så snart mjölkproverna var normala, säger Anna Widell.
Länsstyrelsen i Östergötland är tillsynsmyndighet över mjölkbönderna. Men myndigheten har hittills bara tittat på.
– Vi behöver en anmälan för att kunna göra något, säger en handläggare på Länsstyrelsen.
Detta trots att mjölkkor utsatts för mögelgiftet, vilket faller inom Länsstyrelsens tillsynsområde.
HÅKAN FRISELL