EU-beslut om fiskekvoter
Varje år bestämmer EU om total tillåten fångstmängd, det vill säga kvoter för de fiskbestånd som är viktigast för yrkesfisket. Nu har EU:s jordbruks- och fiskeministrar beslutat om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Bland annat ökas kvoten för två av de tre sillbestånden.
Till grund för besluten ligger vetenskapliga råd om hur bestånden mår.
– På det stora hela är beståndsutvecklingen i Östersjön bra och då speciellt för två av sillbestånden. Men för exempelvis torsken i västra beståndet är beståndsutvecklingen sämre, säger Bengt Kåmark på enheten för fiskreglering vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
EU-kommissionen lade i augusti fram sitt förslag till fiskekvoter för 2014 i Östersjön, baserat på att dessa bestånd ska nå målet om maximal hållbar avkastning, MSY. Enligt den gemensamma fiskereformen som nyligen antogs ska detta mål nås om möjligt 2015 och absolut senast 2020 för alla arter, enligt ett pressmeddelande..
Det har resulterat i att kvoterna för två av de tre sillbestånden ökas kraftigt. När det gäller den västra sillen, det vill säga bestånden i Bälthavet, Öresund och Arkonahavet minskas kvoten med 23 procent. Kvotenför skarpsill i hela Östersjön minskas med fyra procent.
Det östra beståndet av torsk, öster om Bornholm, ökas med sju procent. Kvoten för torsk i västra beståndet minskas däremot med 15 procent.
– I det östra beståndet ser vi att torsken ökar i antal men att den samtidigt blir allt magrare, vilket är väldigt oroande. Här kan det behövas fler åtgärder för att komma tillrätta med detta, säger Bengt Kåmark.
/FoodMonitor