Lönsammare köttproduktion
genom samarbete
Irland har en självförsörjningsgrad av nötkött på 800 procent jämfört med Sveriges blygsamma 49 procent. Samarbete mellan alla länkar i kedjan skulle öka lönsamheten i köttproduktionen, enligt en ny rapport från SLU där forskarna jämfört nötköttsproduktionen i några europeiska länder med den svenska.
Det är forskarna Erik Hunter och Ellinor Isgren vid SLU i Alnarp som undersökt och jämfört hur man inom leverantörskedjor i Österrike, Irland, Storbritannien och Sverige arbetar för att säkra tillförsel av nötkött, som man menar både är prismässigt konkurrenskraftig och som ger förutsättningar för lönsam produktion.
Rapporten kommer att presenteras av forskarna vid Svenska Nötköttsproducenters Köttriksdag i Växjö lördagen den 16 november.
Forskarna fann att Irland har en självförsörjningsgrad på 800 procent, Österrike 140 procent, Storbritannien 80 procent, medan Sverige hamnade på endast 49 procent.
Framförallt i Österrike arbetar man mycket inom producentföreningar, och producenterna där uttryckte också en hög grad av tillfredsställelse med yrket och med situationen i sektorn. I Storbritannien och Irland står man också inför lönsamhetsproblem, men just nötköttsproduktionen verkar ändå prestera relativt väl, enligt forkarna.
– En av nyckelfaktorerna till framgång tycks vara det systematiska samarbete som finns mellan aktörer i produktionskedjan och det förtroende och informationsflöde som detta skapar. I alla undersökta länder utom Sverige är detta samarbete mycket vanligt, berättar Ellinor Isgren .
Forskarna redogör i rapporten de strategier och strukturella skillnader som finns i produktionskedjorna, vilket utmynnar i rekommendationer om hur man långsiktigt stimulerar självförsörjning och lönsamhet i nötköttshanteringen.
– Ett ökat samarbete och kommunikation mellan olika led i kedjan behövs och det är tydligt att producenterna vinner på att organisera sig, kommenterar Erik Hunter.
Initiativet till studien kom från LRF, Sveriges Nötköttsproducenter och McDonald’s Sverige, som har finansierat studien. Bakgrunden är Sveriges sjunkande självförsörjningsgrad och lönsamhetsproblem i kedjan.
– Rapporten är ett värdefullt underlag för vårt fortsatta arbete att vända trenden och skapa lönsamhet och tillväxt i svensk nötköttsproduktion. Inte minst de erfarenheter man har i de olika länderna av producentringar och samarbete i hela värdekedjan, konstaterar Erica Lindberg vid LRF Kött.
Anita Persson vid Sveriges Nötköttsproducenter har suttit med i styrgruppen för projektet.
– Vi nöttköttköttsföretagare har nu fått reda på hur värdekedjan fungerar i andra länder och hur vi kan utveckla den i Sverige på ett bättre sätt för att öka vår konkurrensförmåga. T.ex. kan det bli en metod för konceptutveckling, där det finns från början ett nära samarbete mellan oss nötköttsföretagare, kunden och industrin, kommenterar hon hon.
/FoodMonitor