fao2011-01-04
Koleraepidemin kan resultera i skördebortfall i Haiti
En betydande andel av risskördarna i nordvästra Haiti troligtvis kommer gå förlorade på grund av rädslan för att smittas av kolera. FAO arbetar tillsammans med jordbruks- och hälsodepartementet i Haiti med en informationskampanj om smittoskydd riktad till jordbrukare som är tveksamma till att skörda sitt ris under den pågående koleraepidemin i landet (Foto: FAO).
 
Många lantbrukare undviker skörden eftersom de är rädda för att vattnet i floder och bevattningskanaler som används till risodlingar och andra marker kan innehålla smittan. Samtidigt rapporteras det om att konsumenter är ovilliga att köpa produkter från områden som är direkt påverkade av koleraepidemin. En utvärderingsgrupp från FAO konstaterade nyligen om dödsfall på landsbygden som inte blivit registrerade av myndigheterna, vilket sannolikt är en följd av att jordbrukande familjer inte har tillgång till korrekt information.
 
Förlorade skördar kan inkräkta på livsmedelsproduktionen i landet och därmed på livsmedelsförsörjningen och människors försörjningsmöjligheter. FAO arbetar därför i nära samarbete med de haitiska myndigheterna samt andra FN-organ med att förse jordbrukare med korrekt information om vilka försiktighetsåtgärder som bör vidtas under arbete på jordbruksmarkerna. FAO och andra medlemmar från FN:s arbetsgrupp för jordbruksuppbyggnad i Haiti arbetar för närvarande även med en bedömning om kolerans inverkan på livsmedelsförsörjningen och levnadsförhållandena på landsbygden. Arbetet leds av Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA).
 
Enligt Etienne Peterschmitt, FAO:s samordnare för akuthjälp och återuppbyggnad i Haiti, är det oerhört viktigt att åtgärder vidtas för att begränsa kolerans spridning. Arbetet riktas mot jordbrukssamhällen med särskilt fokus på jordbruksarbetare. En utvärdering från FAO visar att de radiostationer som används för att sprida viktig information om kolerasmittans spridning inte når ut till avlägset belägna områden. Smittoinformation som riktas mot låginkomstsamhällen på landsbygden måste ske i fält genom praktisk träning och uppsökande verksamhet.
 
Uteblir en snabb respons på de skador som översvämningar och koleran orsakat på det haitiska jordbruket kan livsmedelsförsörjningen hotas och situationen för den fattiga befolkningen på landsbygden komma att förvärras ytterligare.
Koleraepidemins effekter har förstärkts av de översvämningar som orkanen Tomas orsakade i november 2010. Översvämningarna har gett upphov till skador på infrastruktur, förstört upp till 78 000 hektar av grödor och spridit sjukdomen vidare, vilket resulterat i en sanitär kris för över 50 000 landsbygdsfamiljer.
 
/FAO
 
Läs mer
Haitis livsmedelssektor innan koleraepidemin
Rapport om en tryggad livsmedelsförsörjning i Haiti
Engelsk sammanfattning av rapporten
FAO och jordbävningen i Haiti 
 
/FoodMonitor