fao2011-01-11
FAO: Haiti - ett år efter jordbävningen
Ett år efter den förödande jordbävningen på Haiti är landsbygden fortfarande märkt av katastrofen. Det pågående kolerautbrottet samt översvämningarna och jordskreden som följt orkanen Tomas drabbar jordbrukssektorn särskilt hårt och förvärrar situationen ytterligare. Enligt FAO är ett ökat stöd till jordbruket avgörande för att kunna möta landets utvecklingsmål och klara av framtida nödsituationer.
 
Återuppbyggnad av jordbruket
"Fattiga, sårbara samhällen som är beroende av jordbruk är bland de värst drabbade av de allvarliga effekterna efter naturkatastrofer”, framhåller Etienne Peterschmitt, FAO:s samordnare för akuthjälp och återuppbyggnad i Haiti.
 
"Jordbruket spelar en avgörande roll i att eliminera hunger och undernäring, men också för att öka inkomsterna på landsbygden,  motverka miljöförstöring och öka motståndskraften mot framtida hot”, tillägger hon.
 
Sedan jordbävningen har FAO och samarbetspartners tillsammans med Haitis jordbruksdepartement hjälpt till med att trygga livsmedelsförsörjningen för omkring 560 000 hushåll eller närmare tre miljoner människor.  FAO har fördelat 2 200 ton utsäde för spannmål, 16 490 kg grönsaksfrön, 164 ton växtnäringsämnen, 156 000 bananplantor, 29 miljoner sticklingar för sötpotatis och 190 000 jordbruksredskap.
 
Dessa insatser har möjliggjort att sammanlagt 69 000 hektar mark odlats, vilket inneburit en total produktion på över 100 000 ton av ätbara grödor, enligt uppskattningar från FAO.
 
I stadsområden och flyktingläger har FAO direkt eller genom frivillighetsorganisationer inrättat trädgårdsodlingar som har försett 18 900 av de mest utsatta hushållen med näringsrik mat.
 
FAO har hjälpt landets jordbruksdepartement att utveckla en investeringsplan för återuppbyggnaden av jordbrukssektorn, bidragit med tekniskt hjälp i förvaltningen av flod- och avrinningsområden samt gett stöd till samordningen av Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA).
 
Orkanen Tomas förvärrar kolerans effekter
Kolerautbrottet i den risproducerande regionen i nordvästra Haiti och översvämningarna i november efter orkanen Tomas förstörde infrastruktur och upp till 78 000 hektar grödor, vilket har förvärrat situationen för den fattiga landsbydgsbefolkningen ytterligare. Översvämningarna orsakade ytterligare spridning av kolera inom områden dit många av jordbävningens offer tagit sin tillflykt.
 
FAO och de lokala myndigheterna arbetar med att informera om kolerasmittan till bönder i isolerade brukssamhällen på landsbygden, där många hushåll saknar tillgång till korrekt information och bra sjukvård.
 
FAO har också gett nödhjälp till 36 000 orkandrabbade familjer på landsbygden, omkring 180 000 personer. Hjälpen inkluderar distribution av 100 ton bönor, 200 ton majs, 700 kg utsäde för vegetabilier, 200 ton ris, 68 000 bananplantor och 36 600 jordbruksredskap.
 
Detta stöd har underlättats av orkanberedskapsplanen som FAO upprättade 2010 och som byggde upp lager av utsäde och redskap på fyra strategiskt viktiga platser runt om i landet, för att snabbt kunna återuppbygga jordbruksproduktionen i drabbade områden. Stödprogrammet inkluderade också en nationell radiokampanj med inslag om beredeskap mot orkanen som sändes på 22 nationella och lokala radiostationer.
 
Blickar framåt
När arbetet nu övergår från akuthjälp till mer långsiktigt rehabiliteringsstöd går FAO från direkt distribution av utsäde till andra, mer långsiktigt hållbara, verksamheter.
 
Organisationen bistår småbrukarföreningar i produktionen av utsäde för majs och bönor så att tillgången till utsäde av hög kvalitet kan säkerställas. Målet är även att stödja en hållbar förvaltning av flod- och avrinningsområden, vatten- och markvård, utbildning, stöd till lokal produktion av mjölk genom inköp i samarbete med World Food Programme, trädjordbruk samt för att skapa sysselsättning på landsbygden.
 
Minska riskerna
Att reducera riskerna i samband med naturkatastrofer är en av de viktigaste komponenterna i FAO:s treåriga akut-och rehabiliteringsprogram till stöd för regeringens investeringsplan för tillväxt av jordbrukssektorn.
 
Riskhantering vid naturkatastrofer är ett av FAO:s globala strategiska mål och är centralt i återuppbyggnadsarbetet.
 
”Naturresurshushållning och förvaltning av flod- och avrinningsområden måste gå hand i hand med åtgärder för att förbättra jordbrukets produktivitet genom att förbättra tillgången till mark, insatsvaror, vatten och marknader", säger FAO:s representant i Haiti, Ari Toubo Ibrahim.
 
Under det kommande året kommer nästan två tredjedelar av FAO:s verksamhet inriktas på förvaltning av vattenresurser och insatser för återbeskogning, säger Ibrahim.
 
Det pågår ett arbete med att förbättra miljön och människors försörjningsmöjligheter, men brist på finansiering för jordbruket har allvarligt försvårat insatserna med att ge omedelbart stöd till den drabbade befolkningen, samtidigt som man försöker bygga en grund för långsiktiga insatser.
 
"En effektiv och hållbar respons kräver en övergripande strategi som ökar samhällets förmåga att klara av sannolika hot, samtidigt som man hjälper människor att hantera kriser”, säger Peterschmitt, som slutligen framhåller behovet av finansiering.
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
Läs mer
FAO:s arbete i Haiti
Haiti: landsprofil
FAO och krissituationer