kalvar23
Kraftig ökning av rapporterade fall av fullgångna kalvfoster på slakterier
Under hela förra året rapporterade Livsmedelsverket 12 ärenden till länsstyrelsen då fullgångna kalvfoster upptäckts vid slakt. Under det första halvåret i år (2014-01-01 – 2014-05-29) har inte mindre än 74 ärenden rapporterats – en kraftig ökning. Detta enligt statistik från Livsmedelsverket som FoodMonitor tagit del av. I ett av de senaste fallen på slakteriet KLS Ugglarps AB i Hörby denna vecka upptäcktes tre fullgångna foster från två kor (bilden).
”Att skicka högdräktiga djur till slakt är att utsätta moderdjuret för onödig stress, obehag, samt lidande”, skriver den officiella veterinären på KLS Ugglarps i Hörby i en underrättelse om bristfälligt djurskydd vid slakt.
”I slutet av dräktigheten luckras bäckenfogar och ligament upp, vilket ger instabilitet i djurets rörelseapparat. Detta i kombination med den extra vikten av kalven, den förstorade livmodern, samt fostervatten, ger ännu mer påfrestning på djuret.”
Länsstyrelsen i Västra Götalands län är den länsstyrelse som det första halvåret i år fått ta emot flest anmälningar från Livsmedelsverket – inte mindre än fjorton ärenden.
Men statistiken inkluderar till exempel inte det fallet då en transportör i januari helt sonika dumpade kalvfoster-tvillingar på lastbryggan på Skövde slakteri i Skövde. Skövde slakteri har varit i blåsväder många gånger när det gäller högdräktiga djur. I ett fall kalvade en ko i slakteriet.
Statistiken tar inte heller upp antalet kalvar varje tillfälle. I de flesta ärenden är det frågan om en kalv. Men FoodMonitor kunde i mars rapportera om en djurbonde som vid ett och samma tillfälle skickade sex högdräktiga kor till slakt på Bröderna Jakobssons Slakteri i Nyland.
LIVSMEDELSVERKET KLARAR INTE AV BEGÄRAN
FoodMonitor har inte lyckats få tag på statistik även för år 2012. FoodMonitor begärde av Livsmedelsverket att få ta del en enkel diarielista med de enskilda ärendena. Men myndigheten nekar. Man säger sig helt enkelt inte klara av den uppgiften utan ett omfattande arbete – något som man inte är beredd att göra. Statistiken för år 2013 och år 2014 kunde man emellertid utan vidare lämna ut.
”Livsmedelsverket har inte tillgång till, förvarar inte, någon handling avseende perioden 2012-01-01 till årsskiftet 2012/2013 innehållande de uppgifter du efterfrågat, varför sådan handling inte heller kan lämnas ut. För att kunna tillmötesgå din begäran krävs att verket sammanställer uppgifter ur allmänna handlingar som förvaras i lokala pappersdiarium runt om i landet, vilket skulle kräva många timmars arbete. Verkets skyldighet att på begäran lämna ut uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten gäller i den utsträckning det inte hindrar arbetets behöriga gång, jämför 6 kap 4 § offentlighets- och sekretesslagen”, skriver en handläggare på myndighetens Gränskontroll- och stödenhet till FoodMonitor:s reporter.
”Efter att ha överlagt med verkets jurister måste jag tyvärr meddela att verket, av ovanstående skäl och då den stora arbetsinsats det skulle kräva att sammanställa de uppgifter du efterfrågat skulle påverka verkets verksamhet menligt, inte kan tillmötesgå din begäran.”
Det är med andra ord tydligt att Livsmedelsverket inte har någon aning om hur stort problemet med slakt av högdräktiga kor varit de senaste åren – om det har ökat eller minskat.
Att det är så många fall inrapporterade till länsstyrelsen i år jämfört med förra året beror troligtvis till största delen på Livsmedelsverkets tidigare underlåtenhet att rapportera ärenden. Efter massiv kritik i media i slutet av förra året i samband med en kycklingskandal ändrade myndigheten till slut sina rutiner i mitten av februari i år.
/FoodMonitor
FOODMONITOR-FAKTA:
Så här många ärenden med fullgångna kalvfoster har rapporterats per län det första halvåret i år (2014-01-01 – 2014-05-29):
Dalarna – ett
Gotland – fem
Gävleborg – två
Halland – tre
Jämtland – ett
Jönköping – tio
Kalmar – sex
Kronoberg – tre
Skåne – två
Södermanland – sju
Uppsala – fyra
Värmland – tre
Västerbotten – två
Västernorrland – tre
Västmanland – ett
Västra Götaland – fjorton
Örebro – två
Östergötland – fem
Så säger lagen:
Det är inte tillåtet att transportera högdräktiga kor som har mindre än 28 dagar kvar till beräknad kalvning. Om högdräktiga kor ändå transporteras kan den veterinär som upptäcker detta anmäla brott mot djurskyddsbestämmelserna till polis eller åklagare.
Foto: Livsmedelsverket.