fao2011-03-07
Öka jämställdheten inom jordbruket
Om kvinnor på landsbygden hade samma tillgång till land, teknologi, finansiella tjänster, utbildning och marknad som männen skulle antalet hungriga människor kunna minskas med 100-150 miljoner, detta enligt FAO:s senaste mat- och jordbruksrapport (SOFA) som offentliggörs idag.
 
Enligt rapporten är avkastningen på mark som odlas av kvinnor mindre än den på mark odlad av män. Detta beror dock inte på att kvinnor är sämre jordbrukare än män utan skillnaden beror på att de inte har tillgång till samma insatsvaror. Om de hade det skulle deras avkastning vara lika stor som männens, de skulle producera mer och den totala jordbruksproduktionen skulle öka.
 
”Rapporten tar tydligt ställning för att främja jämställdheten inom jordbruket”, säger FAO:s generaldirektör Jacques Diouf.
 
”Jämställdhet är inte bara ett högsträvande ideal utan det är avgörande för jordbrukets utveckling och en tryggad livsmedelsförsörjning. Vi måste främja jämställdhet och stärka ställningen för kvinnor inom jordbruket för att på ett hållbart sätt kunna vinna kampen mot hunger och extrem fattigdom”, tillägger Diouf.
 
Minskade skillnader i avkastning gynnar alla
Att ge kvinnor i låginkomstländer samma tillgång till jordbruksresurser som män kan ge en produktionsökning på 20-30 procent på deras odlingsmarker. Det kan leda till att den totala jordbruksproduktionen i låginkomstländer ökar med 2,5-4 procent, vilket i sin tur kan minska antalet hungriga människor i världen med 12-17 procent, eller 100-150 miljoner människor. Under 2010 var uppskattningsvis 925 miljoner människor undernärda och av dessa bor 906 miljoner i låginkomstländer.
 
”Vi måste avskaffa all form av diskriminering mot kvinnor, garantera att tillgången till resurserna är mer jämställd och att jordbrukspolicyer och -program är genusmedvetna samt att kvinnors röster hörsammas i beslutsprocesser på alla nivåer. Kvinnor måste ses som jämställda parter i en hållbar utveckling”, säger Diouf.
 
Kvinnors arbete
43 procent av de som arbetar inom jordbruket i låginkomstländer är kvinnor. Andelen varierar från 20 procent i Latinamerika till nästan 50 procent i Öst- och Sydostasien och i Afrika söder om Sahara. Andelen är högre i vissa länder och det förekommer även stor variation inom länderna.
 
Anställda kvinnor tenderar att vara hänvisade till lågavlönade yrken och det är mer sannolikt att de har en osäkrare form av anställning såsom säsongs-, deltids- eller låginkomstjobb.
 
Nya arbetstillfällen inom vinstgivande och exportinriktade jordbruksindustrier erbjuder bättre möjligheter för kvinnor än vad traditionellt jordbruk gör, enligt rapporten.
 
Uppmärksamma bristerna
Rapporten noterar brister i jämställdheten i tillgången till en lång rad jordbruksresurser, däribland land, boskap, arbetskraft, utbildning, rådgivning, krediter, växtnäringsämnen och maskinell utrustning.
 
I samtliga regioner har kvinnor sämre tillgång till mark än män. För de låginkomstländer där data finns tillgängligt är 3 till 20 procent av alla jordägare kvinnor. Andelen kvinnor som arbetar inom jordbruket är betydligt större och varierar mellan 20 och 50 procent i låginkomstregioner.
 
”Avkastningen för kvinnliga jordbrukare är vanligtvis lägre än männens, inte för att de är mindre kunniga, utan för att de har mindre odlingsmark och de använder en mindre mängd insatsvaror såsom växtnäringsmedel, förbättrat utsäde och redskap”, säger Terri Raney,redaktör för SOFA.
 
Utjämna skillnaden
”Det finns belägg från flera länder som visar att policyer kan främja jämställdhet och stärka kvinnors ställning inom jordbruket och sysselsättningen på landsbygden. Första prioritet är att avskaffa den juridiska diskrimineringen”, säger Raney.
 
”I många länder har kvinnor inte samma rätt som män att köpa, sälja och ärva odlingsmark, att öppna sparkonton och låna pengar, att skriva under kontrakt och att sälja sina produkter. Även om juridiska rättigheter existerar på pappret så efterlevs de ofta inte i praktiken”.
 
Statstjänstemän måste hållas ansvariga för att upprätthålla lagen och kvinnor måste vara medvetna om sina rättigheter och ges befogenhet att hävda dem.
 
Kvinnor begränsas inom jordbruket som följd av jordbruksproduktionens komplexa natur och flera olika krav som gör anspråk på deras tid. För att vara effektiva måste insatserna ”buntas ihop” så att de behandlar alla dessa begränsande faktorer på ett samlat sätt, enligt rapporten.
 
Policyer och institutioner har ofta olika konsekvenser för män och kvinnor, även om ingen uttalad diskriminering avses.
 
”Män och kvinnor har olika roller i samhället och möts av olika möjligheter och begränsningar”, tillägger Raney. ”Vi kan inte skapa bra jordbrukspolicyer utan att ta hänsyn till könsskillnader”.
 
Bygga humankapital
Att öka jämställdheten mellan könen skulle inte bara öka den totala jordbruksproduktionen utan även innebära att kvinnor skulle få mer pengar i handen, vilket är en beprövad strategi för att förbättra barns hälsa, nutrition och utbildning.
 
“En av de bästa investeringar vi kan göra är att bygga upp kvinnors och flickors humankapital. Grundläggande utbildning, marknadsinformation och jordbruksrådgivning är viktiga byggstenar för jordbrukets produktivitet och ekonomisk tillväxt”, sager Raney.
 
 
FoodMonitor-Fakta (källa FAO):
 
Kvinnor i jordbruket.
 
I Afrika söder om Sahara har kulturella normer länge uppmuntrat kvinnor till att vara ekonomiskt oberoende och traditionellt har kvinnor haft ett stort ansvar för jordbruksproduktionen. Hiv/aids, konflikter och migration har lett till att andelen kvinnor som arbetar inom jordbruket har ökat i vissa länder. Andelen kvinnor som arbetar inom jordbruket varierar mellan 36 procent i Elfenbenskusten och Niger till mer än 60 procent i Lesotho.
 
I Öst- och Sydostasien är Kina det land som med sina 48 procent har den högsta andelen kvinnor som arbetar inom jordbruket.
 
I Södra Asien dominerar Indien där andelen kvinnor inom jordbruket är 30 procent. I Pakistan har andelen kvinnliga jordbrukare nästan tredubblats sedan 1980 och i Bangladesh är nu andelen kvinnor som arbetar inom jordbruket över 50 procent.
 
I Mellanöstern och Nordafrika har andelen kvinnor som arbetar inom jordbruket stigit från 30 procent 1980 till nästan 45 procent idag.
 
I Latinamerika är det generellt en stor andel av kvinnorna som deltar på arbetsmarknaden men andelen kvinnor som arbetar inom jordbruket är lägre än i andra låginkomstregioner. Detta avspeglar kvinnors relativt höga utbildningsnivåer, ekonomisk tillväxt och diversifiering samt kulturella normer som bidrar till att kvinnor söker sig till servicejobb i städerna. Under 2010 var drygt 20 procent av de som arbetade inom jordbruket kvinnor, vilket var en något högre andel än 1980.
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
Läs mer:
Rapporten The State of Food and Agriculture 2010-11
Uttalande av FAO:s generaldirektör Jacques Diouf
FAO:s enhet för genusfrågor, jämlikhet och sysselsättning på landsbygden
Varför genus? 
 
/FoodMonitor
 

t20