fao2011-03-22
FAO: Nya lösningar för vattenförvaltningen krävs för hållbara städer
När befolkningen i världens städer fortsätter att växa blir det allt viktigare med nya och kreativa lösningar för att kunna säkerställa en säker och fullgod vattenförsörjning för stadsbor i låginkomstländerna, säger FAO idag.
 
"Inom de närmaste 20 åren kommer 60 procent av världens befolkning att bo i städer och den största urbana tillväxten kommer att ske i låginkomstländerna. Att garantera tillgång till näringsrik och tillräckligt billig mat för de fattiga stadsborna framstår som en verklig utmaning”, säger Alexander Müller, undergeneraldirektör för FAO:s avdelning för naturresurser.
 
Växande stadsbefolkningar kräver ökad tillgång till dricksvatten och vatten för tvätt och matlagning. En ökad efterfrågan på livsmedel leder i sin tur till ökade vattenbehov för marknadsplatser, jordbruksindustri och livsmedelsförädling. En ökning av stadsjordbruk och jordbruk i städernas utkanter innebär också en ökad efterfrågan på vatten för bevattning.
 
Det sammantagna trycket på vattnet i städerna kräver okonventionella alternativ för att göra dem mindre sårbara, säger Müller.
 
Att exempelvis samla regnvatten i städerna har stor potential för stadsjordbruket men det är en hittills relativt outnyttjad möjlighet.
 
Samtidigt kan goda metoder inom jord- och skogsbruk bidra till en hållbar förvaltning av avrinningsområden, skydd av vattentäkter och att minska extrema vattenflöden och översvämningar i städer, vilket blir viktigare då klimatförändringen ger upphov till allt fler extrema vädersituationer.
 
Återanvändning av vatten för att minska hungern i städerna
Människor som bor i städer måste i regel köpa sin mat i stället för att odla den vilket gör att de är särskilt sårbara för stigande priser på basvaror. Det gäller särskilt dem som bor i låginkomstländer.
 
I många låginkomstländer har stadsbor länge förlitat sig på sina små trädgårdsodlingar eller hönsburar som ett sätt att komplettera sina inkomster och försörja sina familjer.
 
I dagens läge med ostadiga livsmedelspriser har det skett en återgång till dessa traditionella metoder med odling av mat i stadsmiljö.
 
FAO menar att det är viktigt att man på ett säkert och hållbart sätt kan utöka stadsjordbruket och jordbruket i städernas utkanter så att stadsbornas livsmedelsbehov kan tillgodoses.
 
Brist på bevattningsmöjligheter i och omkring städer, i kombination med ett ökat intresse för stadsodling, har framhävt möjligheten för återanvändning av vatten i städer.
 
”Just nu konkurrerar bönder och städer om vattenresurserna. Städer använder sig av vattnet och släpper därefter ut det och förorenar på så vis miljön. Det skulle vara mycket klokare om en större del av vattnet som används i städerna renades och sedan återanvändes inom jordbruket”, säger Javier Mateo-Sagasta, specialist för FAO:s vattenenhet.
 
Att återanvända vattnet skulle minska vattenbristen och frigöra mer av denna värdefulla resurs åt livsmedelsproducenter i städerna och i städernas utkanter. Det skulle göra att producenterna spenderade mindre pengar, dels på att anskaffa vatten, men även på att köpa konstgödsel eftersom renat avloppsvatten är rikt på näringsämnen.
 
FAO arbetar tillsammans med sina medlemsländer för att undersöka alternativ för återanvändning av vatten som samtidigt är noggrant renat för att kunna användas säkert och hygieniskt i produktionen av grödor. I områden där det råder stor brist på vatten har vissa städer redan gjort den omställningen.
 
I Tunisien är infrastrukturen för vattenrening väletablerad och där används 30-43 procent av det renade avloppsvattnet till bevattning av jordbruket och landskapet.
 
Bönderna i Tula Valley, som ligger nedströms från Mexico City, använder årligen 1 500 miljoner kubikmeter orenat avloppsvatten för att bevattna 90 000 hektar mark. Trots att en viss naturlig rening av avloppsvattnet sker under transporten finns det planer på att bygga sex nya reningsverk för att kunna hantera problemen kring livsmedelssäkerhet.
 
I Senegal arbetar FAO tillsammans med Dakars sanitetskontor med ett projekt där utsläppen från två reningsverk kommer att användas för bevattning av stadens lokala jordbrukare. Bönderna utbildas även i de bästa metoderna för att garantera säkerheten hos sina produkter.
 
Fördelarna med stadsjordbruk
Stadsjordbruk ökar tillgången till hälsosam och tillräckligt billig mat, oftast frukt, grönsaker, ägg och mejeriprodukter.
 
FAO:s program ”Growing Greener Cities” stödjer stadsjordbruk och jordbruk i städernas utkanter för att försäkra att hushållen har en tryggad livsmedelsförsörjning och att de drar nytta av en mer varierad kost.
 
Fakta:
- Inom två decennier kommer 60 procent av jordens befolkning att bo i städer, 2050 kommer det vara 70 procent.
- 95 procent av denna urbana tillväxt kommer att ske i låginkomstländerna.
- Allt eftersom städerna växer så ökar även behoven av livsmedel i städerna.
- Urbaniseringen åtföljs av växande fattigdom och försämrad livsmedelsförsörjning.
- De fattiga i städerna är nästan helt beroende av att inhandla sin mat och deras livsmedelsförsörjning är därför särskilt sårbar i kristider.
- Tryggad tillgång till livsmedel och nutrition i städerna kräver pålitlig tillgång till näringsrik och säker mat som även är tillräckligt billig.
- Tillgången på vatten är begränsad och konkurrensen mellan jordbruk och städer om vattenresurserna ökar. Återanvändning av vatten kan minska konkurrensen så att de lager som finns kan räcka längre.
- Hushåll som bedriver jordbruk i städerna eller i städernas utkanter har bättre tillgång till en tryggad livsmedelsförsörjning och en mer varierad kost.
- Mer integrerad vattenförvaltning gör städer mindre sårbara.
 
Foto: FAO
 
/FAO
 
Läs mer:
FAO Water
Mat åt städerna
Growing Greener Cities
Världsvattendagen 2011
 
/FoodMonitor  
 

t20