fao2011-03-30
FAO: Nödhjälp säkrade veteskörd i Pakistan
Efter förra årets översvämningar i Pakistan genomförde FAO en storskalig distribution av veteutsäde till de drabbade. Sådden är nu mogen för skörd vilket betyder att en halv miljon hushåll på landsbygden nu kan få tillräckligt med mat. Då ett genomsnittligt hushåll består av åtta personer kan skörden förse fyra miljoner människor med mat de kommande sex månaderna.
 
Som en del av den akuta nödhjälpen, som påbörjades i augusti förra året, använde FAO 54 miljoner dollar av det internationella stödet till att köpa in och distribuera veteutsäde av hög kvalitet. Stödet kommer att ha bidragit till en skörd värd nästan 190 miljoner dollar omräknat till lokalt marknadsvärde för vetemjöl, som är den främsta stapelvaran.
 
”Givarnas investeringar har fyrdubblats”, säger Daniele Donati, ansvarig för FAO:s katastrofinsatser.
 
”Dessutom kommer bönderna att kunna spara utsäde från skörden för att så igen senare i år”.
 
Drygt 18 miljoner människor drabbades av den allvarliga översvämningen i Pakistan förra sommaren, vilken orsakade omfattande skador på hus, infrastruktur och grödor.
 
Jordbruksatsningen nästan fullt finansierad
För att hantera de akuta och avgörande utmaningar som uppstod efter översvämningen 2010 ledde FAO ett jordbrukskluster med mer än 200 organisationer. Tillsammans bistod sammanslutningen 1,4 miljoner familjer på landsbygden.
 
FAO erhöll 92 av de 107 miljoner dollar som organisationen vädjat om, vilket har gjort det möjligt att stötta småbrukarsystem i de fyra provinserna som drabbades värst av översvämningen. Givarna var Australien, Belgien, Europakommissionen, FN:s katastroffond (CERF), Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD), Italien, Kanada, Storbritannien, Sverige och USA.
 
Utöver stöd till vetesådden inför vårskörden ”Rabi” uppskattar FAO att insatserna även räddade livet på närmare en miljon boskap. Detta genom att tillhandahålla tillfälligt skydd för boskap och tillräckligt med avmaskningstabletter och torrt djurfoder till nästan 290 000 familjer. Färskt foder blir nu tillgängligt när den hårda pakistanska vintern övergår i vår.
 
”Insatserna för boskapen lönade sig verkligen”, säger Donati. ”Det kostar tio gånger mer att köpa ett nytt djur, vilket ofta motsvarar vad en familj tjänar in under en hel livstid”.
 
Kanaler rensas
FAO övervakar tusen ”kontanter-för-arbete-projekt” där arbetare får betalt för att rensa bevattningskanaler som blockerats av slam och skräp från översvämningen.
 
Provinsen Sindh drabbades särskilt svårt av översvämningen. Provinsen har inte mottagit så mycket hjälp vilket beror på att fälten var vattenfyllda långt efter säsongen för Rabi-sådden och vissa fält är fortfarande översvämmade. FAO kommer inom kort att distribuera kvalitetsutsäde för ris till nästan 25 000 familjer i Sindh inför den kommande sådden, men samtidigt kommer över 700 000 familjer att behöva extra stöd under de kommande månaderna.
 
Prioriteringar för återuppbyggnad
FAO har tillsammans med den pakistanska regeringen identifierat prioriterade områden som kommer att behövas för att återuppbygga livsmedelsproduktionen de kommande två åren. Dessa är större skördar, ökad boskaps-, fiske- och skogsjordbruksproduktion samt förbättrade kostvanor och nutrition. Något som också ska prioriteras är att stärka jordbruksrådgivningen i sitt arbete för jordlösa och småbrukare.
 
”Strävan för att uppfylla dessa målsättningar kommer att minska sårbarheten hos befolkningen markant. Den kommer att förbättra livsmedelsproduktionen och möjligheterna till inkomster samt öka motståndskraften hos drabbade samhällen mot framtida katastrofer”, säger Donati.
 
FAO beräknar att återuppbyggnadsprogrammet förväntas uppgå till 94 miljoner dollar vilket är tillräckligt för att hjälpa 430 000 familjer i 24 distrikt.
 
En arbetsgrupp för tidig återuppbyggnad (Early Recovery Working Group) har bildats och den leds av den pakistanska regeringens nationella krishanteringsmyndighet och FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Arbetsgruppen täcker åtta olika sektorer, varav den om jordbruk och livsmedelssäkerhet leds av FAO, FN:s livsmedelsprogram (WFP) och departementet för livsmedel och jordbruk.
 
/FAO
 
Läs mer:
FAO:s förebyggande varningssystem (GIEWS) om Pakistan
 
/FoodMonitor